A “Hang” könyvekről és Dombi Ferencről

RÉSZLETEK DOMBI FERENC „HANG” C. KÖNYVÉBŐL

A számozott kérdéseket olvasók, hívek tették fel a Dombi Ferenccel “kapcsolatban álló” HANGNAK, “aki” az alábbi válaszokat adta. A zárójeles megjegyzések tőlem származnak – Juhászné, Aranka.

1. Jézus valóságos Isten és ember hogy lehet egyszerre?

– Sehogyan. Hogyan lehetne valaki valóságos ember, ugyanakkor valóságos papagáj? Sehogyan! Ami a létrendben lefelé képtelenség, az felfelé is az. (…) Én köztetek is, amikor valóságos ember voltam, akkor valóságos ember voltam. Igaz, megtehettem azt is, hogy valóságos Isten legyek, de akkor valóságos Isten voltam. (…) Belőlem élni csak azért tudtok, mert valóságos ember voltam. De akkor nem voltam Isten. (1/32)

– Amint a Nap sugarát füsttel, porral szennyezni, elhomályosítani lehet, de akkor sem szűnik meg kapcsolata a Nappal, így az én lényem sem szűnt meg egy lenni az Atyával akkor sem, amikor emberré lettem. (III/61) (Akkor most lehet vagy nem lehet egyszerre Isten és ember is?)

2. A halálról:
– (egy gyermek korai haláláról van szó) Gyermeked meg akart halni! Hidd el! Mindenki csak akkor hal meg, amikor akar. Amíg nem akar, addig nem. A halál nem rossz. Ha rossz volna, nem engedném meg. (I/78)
(A halál a bűn által jött a világba: Bűnbeesés, Szent Pál,Jézus: senki egy hajszállal sem rövidítheti vagy toldhatja meg a saját életét )

3. A papi, szerzetesi életről:

– Barátom! Ha valaki szerzetes, legyen akár a legjobb és a legtökéletesebb, egy ponton lezárja azt a lehetőséget, hogy használni, irányítani tudjam. Igen, a fogadalmai által teszi ezt. Aki nekem fogadalmat tesz, csak akkor jár el helyesen, ha a rossz ellen tesz fogadalmat, és nem akkor, ha a jó mellett. Például a szüzességnél legtöbbször sokkal jobb a házasság. Az engedelmesség pedig nem az én elgondolásom. Legtöbb gazemberséget ezen az alapon követik el az emberek, gondolván, hogy így könnyen ki tudnak bújni a felelősség alól. Sokkal jobban megfelelne szándékomnak az, ha valaki arra tenne fogadalmat, hogy soha embernek nem tesz fogadalmat. A szerzetesi intézmények éppen fogadalmak által üresednek ki és vesztik el Lelkem lendületét. Nyilván, mert ahol a Lélek, ott a szabadság. (I/85)
– A cölibátusról. A cölebsz állapot nem az én találmányom. Isten olyan közösségre teremtette az embert, amilyen Ő maga. Ha egyszer világossá válik számotokra az, Istenre teremtett lények vagytok, akkor maga a cölibátus olyan fehér holló lesz számotokra, melyet nagyon erős égi jelkel kell tudni alátámasztani annak, aki rám akar e téren hivatkozni. (…) Aki ma vállalja azt, hogy pappá szenteljék, az vagy törtető, vagy beteg, vagy naiv. Senkit sem hívok olyan intézménybe, ahol olyasmire kötelezik a belépőt, melynél van jobb is. A kötelező cölibátus eltorzult személyiségeket alakít, mivel nem erre teremtett benneteket a Teremtő. (II/2)
– Kis barátom, pap vagy szerzetes semmiképpen ne légy! Ez az én ajánlatom. Először is a keresztény felekezetek éppen azért járattak le engem, mert a papnak jelentkezők nem szándékom szerint, nem általam hívott egyének voltak. Nem igaz az a tréfás állítás, hogy a katolikus egyházamat még papjai sem tudták tönkretenni. Igenis tönkre tudják tenni! Mutatja ezt a cölibátus kötelezettsége, a szentségek szükségszerű kiszolgáltatása, a fegyverek megáldása. Ma már nem hívok senkit sem papnak, sem szerzetesnek. (II/59)
– A szerzetesi élet minden formája idegen Szent Fiam szándékától. Nem jámborkodásra van szüksége a világnak, hanem okosságra, elszántságra, a hittől átjárt józan ész használatára. (III/43)
– Papnak azért nem hívok senkit országotokban, mert ma sem teszik lehetővé a prófétai szót azoknak, akik ezt a pályát választják maguknak. (…) Azok a barátaid, akiket te azon a bizonyos teológián ismertél meg, bizony nem az én hívásomra mentek oda. Természetesen nem akadályozhattam meg egyiket sem, hogy odamenjen. De hát a bűnt se tudom megakadályozni. (IV/91)
(Általánosítások, Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akit megtartotok bűneiben…, Aki értem elhagyja…., vannak, akik az Isten országáért nem házasodnak, maga Jézus sem élt ezek szerint cölibátusban?)

4. Katolikus iskolák:
– A katolikus iskoláknak pedig azért kell ellene mondanom, mert az ilyen iskolákban nem engedélyezik az Engem tanítást, csupán a Rólam szóló katolikus tanítást. (I/88)
– Bizony az iskolák gyakran olyan ördögműhelyek, amelyben a leghatalmasabb főigazgató, a legerősebb tanerő e világ fejedelme, és nem a szándék érvényesülése, hogy velem egyre szorosabb kapcsolatba kerüljenek a diákok. Ahol pedig különböző egyházi iskolákban látszatra engem és rólam tanítanak, ott is az a fontos, hogy megtanulják, megtanítsák, milyen módon lehetne összefogni, együttműködni az e-világ fenntartásának, kényelmesebbé tételének érdekében az e világ fejedelmeivel, tehát Fejedelmével. (IV/37)
(Általános vádaskodások)

5. Szellem-világ:
– Szellem-világgal való kapcsolatfelvétel: Ezek az összejövetelek sok örömet okoznak nekem. Itt érlelődnek ki azok az energiák, amelyek a nagyobb összejövetelek számára áldásomat hordozzák. (…) A ti életetek annyira át van szőve a szellem-világ életével, hogy fejlődéstek csakúgy, mint növekedéstek, tőletek független erők munkája által is történik. (…) Ne féljetek attól, hogy esetleg olyasmit hisztek el, amit később korrigálni kell. Végső soron nem az dönti el boldogságodat, hogy mit hiszel, hanem az, hogy hűséges maradsz-e hozzám, vagy sem. (I/89-90) (Ne hallgassatok minden lélekre)
– Van olyan szellemidézés, amit senkinek sem ajánlanék. Az ellenem fellázadt szellemek mindent elkövetnek, hogy ártsanak nektek. Viszont a szellemidézést csak ilyen szellemekre leszűkíteni nem volna szabad. Nem, mert az engem szerető szellemek is szeretnének segíteni nektek, s az teljesen helytelen lenne, ha a rossz szellemeknek adnék lehetőséget arra, hogy kapcsolatba kerüljenek veletek, a jó szellemeknek pedig nem. Amikor kinyíltok a szellemvilág felé, olyankor szándékotok dönti el, hogy károtokra vagy előnyötökre nyíltatok meg. (ellenségetek a sátán körbejár, mint ordító oroszlán, azt lesve, kit nyelhet el) Katolikus Egyházamban minden szentmisében az átváltoztatás előtt megidézitek a szellemvilág legkiválóbb tagjait, (ima és idézés nem ugyanaz) hogy lépjenek veletek kapcsolatba. Ahányszor a szentekhez, angyalokhoz fordultok, ilyenkor mindig szellemidézést végeztek. (I/93)
– Johannes Greber (katolikus pap): Kapcsolat a szellem-világgal c. könyvéről: A lényeg: 1. rangsorolni kell a Szentírásban, 2. első a kegyelem, tehát a józan ész, 3. Forrás a Szentlélek. (…) Az említett könyv is, mint minden, ami nem közvetlenül tőlem származik, tartalmaz igazságot és hamisságot egyaránt, éppen ezért megtévesztő. (…) De visszatérve az említett könyv szerzőjére, aki már itt van nálam. Ha akarsz, beszélhetsz vele. (I/104-105)
– Most Johannes Greber a Hang: Testvérem! Most sokkal alázatosabban, szerényebben szólok hozzád, mint amikor a könyvet írtam. Először is meg kell mondjam, hogy azokon a spiritiszta összejöveteleken, amelyeken ismereteimet szereztem, természetesen nem használtam magnót, így az ott fölszedett ismeretek megfogalmazása elég sok kivetnivalót hagy maga után. Nekem még akkor nem állt rendelkezésemre a KIO. (I/105)
– Itt Dombi Ferenc beszél: Ma reggel, ahogy felébredtem, újra megszólalt bennem Greber. (I/107) (A szegény Lázárról szóló példabeszédben Jézus arról tanít, hogy a holtak nem tudnak visszajönni, hogy figyelmeztessék az élőket.
– Az angyalokról. Azok, akiket ti őrangyaloknak neveztek, azok a jó szellemek, akik már akkor meleg barátságban voltak veletek, amikor még meg sem jelentetek a földön. Ők éppoly hűségesek hozzátok, mint hozzám. (II/70)
– ESZP (Ezoterikus, szellemtudományi és parapszihológiai Fórum). Mivel a keresztény felekezetek ma már képtelenek úgy képviselni engem, hogy az az utca emberét érdeklődővé tegye, ezért nagyon is áldásom adom az ESZP konferenciára. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam az én dicsőségemet akadályozóknak, hogy ellenükre a kövek fognak megszólalni. Hát most is valami ilyesmit mondok azoknak a hivatalos szerveknek, akik ferde szemmel néznek rátok. (…) Minden olyan tanfolyamra áldásomat adom, melynek célja túllátni a vaskos anyagi világ határain. Az ilyen tanfolyamok anyagából nem hiányozhatnak a különböző kultúrák szent könyvei, Biblia, Korán, nyugati és keleti misztikusok írásai, és minden olyan parajelenséggel foglalkozó mű, amely számíthat a tanfolyam résztvevői érdeklődésére. (…) Nagyon természetes, hogy konferenciáitokra kapjanak meghívást karizmatikus körök, személyek. Az egyházak támadásától ma már nem kell tartanotok. A jelenleg működő ilyen szervezetek annyira legyengült állapotban vannak, hogy akiknek ártani akarnak, azoknak ezzel inkább használnak. (II/86-87) (ESZP Fórum témái voltak a szellemidézés, okkult technikák, médiumitás, jóslás stb)
– A médium-képzés (egy pap kérdésére). Ezzel kapcsolatban legyen elvetek az, hogy csak olyan személy jelentkezésére mondjatok igent, aki ismeri az evangéliumokban leírt tanításaimat. Igen, mert aki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni, annak tudnia kell, hogy új kinyilatkoztatásba részesül. (…) (Jézus: Mindent elmondtam nektek) Nem kevés azon szellem-testvéreitek száma, akik nagy örömmel készülnek arra, hogy veletek kapcsolatba kerülve, új hajtásként ismertessék veletek tanításomat. (III/27-28)
– Halottidézés. (Dombi Ferenc válasza). Asszonyom, tisztelettel közlöm önnel, hogy én nem vagyok halottidéző. Szó sincs róla. Csupán arról van szó, hogy bejelentkezhetnek nálam olyan szellemi lények, akik már elköltöztek e világból, akár soha nem is jöttek ide le. Ezt én nem tudom előidézni, csupán gondolatban fordulhatok hozzájuk, de nem rajtam áll, hogy kapok-e választ vagy sem. …) Meg kell mondjam, hogy most ez történt, mert alig kezdtem olvasni a levelét, máris megszólalt bennem lánya hangja. (IV/27.) (Szegény Lázár)
(A MTörv 18 fejezete elég egyértelműen fogalmaz ezekkel a technikákkal kapcsolatban)

6. Az Egyház(ak):
– A szentségekről. Bizony, katolikus Egyházamban vannak a legnagyobb ellenfeleim. (…) A keresztség szentsége az én titokzatos testemet építő szentség. Azt tanultad, hogy belém oltódik az, akit megkeresztelnek. Eddig minden rendben is volna. Van tehát egy szertartás, amelynek következtében elindul itt a földön egy jézusi élet. Hát ez a felfogás már szinte születésekor halálra volt ítélve. (Ha így lenne, Jézus miért adta mégis parancsba?) Ennek egyszerű magyarázata, hogy gondolkodni és uralkodni egyaránt akartatok, éspedig egyszerre. Így aztán nem nagyon akart megkeresztelkedni senki, mert nem akarták vállalni jézusi életemet itt a földön. Úgy gondoltátok, majd odaát! Hogy ennek nyomatékot adjatok, meg kellett fogalmaznotok az áteredő bűn fogalmát, mely mindenkit képtelenné tesz az örök boldogságra. Ezzel már be is következett az a szomorú gondolatváltás, mely a keresztséget legfőképpen nem a belém oltás szertartásának kezdte hirdetni, hanem egy olyan bűn eltörlésének, melyet el se követtetek. (I/101-102) (Áteredő bűnt a bűnbeesés történetében fogalmazza meg a Biblia)
– A Bokor. Annyit mondhatok, hogy jelenleg egyetlen gyülekezet sem képvisel engem a világon. Van egy olyan társaság, amely elméletileg ismer engem. E társaság a BOKOR néven ismert. Sajnos gyakorlatban sok kivetni valót lehet a tagjaiban találni. (III/25) (Furcsa jézusi elfogultság a Bokorral szemben)
– Egyházhoz tartozás. Bármelyik intézményesült egyházban meg lehet és meg is kell találni azokat az eszközöket, amelyek közelebb vihetnek hozzám. Mindenkinek joga van bármelyik egyházamban használni az ilyen eszközöket. De itt is érvényes, hogy a jog egyben kötelességekkel is jár. Tehát minden olyan egyházban minden olyan előírást, amely közömbös a tekintetben, hogy közelebb vagy távolabb visz tőlem, ezeket vállalnia kell annak, aki jogot formál azokra az eszközökre, amelyek hozzám közelebb hozhatják abban az egyházamban az illetőt. Az nagyon nem jó, ha valaki ki akarja mazsolázni a különböző egyházakból azt, ami számára kényelmes és kedvező, de ki akar bújni minden olyan kötelezettség alól, ami számára némi terhet jelenthet. (III/79) (Ez még itt is elég egyértelmű!)

7. A reinkarnáció
– 1993. okt.31-én egy kecskeméti fakír keresztre feszíttette magát. Sajnos az ilyen vállalkozásoktól nem lesznek jobbak az emberek. Miért is gondolnák az emberek, hogy ami nekem sem sikerült, az neki sikerülni fog? (…) Feltétlenül javára válik ennek az embernek a vállalkozása, mert a lelke mélyén a jó szándék vezérli. Ez az ő karmája. Tehát már a születése előtt vállalt olyan törvényszerűség, amely hivatva van arra, hogy saját örök életére éppúgy, mint embertársainak életére pozitív hatást gyakoroljon. Ez természetesen ebben az esetben is csak saját örökéletét teszi tökéletesebbé. (I/110) (Nincs itt ellentmondás a két mondat között?)
– Nem kevés azoknak az úgynevezett egészségeseknek a száma, akik haláluk után új földi életet vállalva komoly betegségeket építenek be jövendő sorsukba, melyeknek éppen az a szerepük, hogy csiszolják lelkükben a rám-hagyatkozás, a velem való kapcsolat elmélyítésének fontosságát. (II/50)
– A lombikgyerekekről. Sokkal többen akarnak leszületni a földetekre, mint ahánynak lehetőséget adtok. Ahol viszont a lehetőség megvan, ott részemről mindig engedélyezett a megszületés. (II/70)
– Azt mondom, van reinkarnáció, de vágyaitokban azt kell megélnetek, bár ne lenne. (…) Van olyan is, amikor egy-egy nagy lélek engedélyt kap, hogy közétek menjen azzal a küldetéssel, amivel én mentem közétek. Ilyen volt Illés keresztelő Jánosban. Aki tehát újra születik, az nagyobb szenvedésre születik, mint amit megélt előző életében. A jelenben mások által okozott szenvedéseid előző életed rossz döntéseinek következménye. ((III/47) (Tehát van reinkarnáció, és a másoktól kapott szenvedéseimet csakis önmagamnak köszönhetem. Vagyis minden rosszért, ami ér, egyedül én vagyok a felelős, senki más?)
– Van reinkarnáció. Éppen úgy van, mint ahogy van megváltás. (III/69) (Ez a kettő vajon hogy áll meg egymás mellett?Ha újra kell születnem, hogy kijavítsam a hibáimat, akkor miben áll a megváltás?)
– A reinkarnációval csak akkor kellene foglalkoznotok, illetve akkor kellene egyszerűen tudomásul vennetek, amikor benső világotok lázadozni akar ellenem. Csak ilyenkor van létjogosultsága. (III/71) (Amikor nem tetszik a sorsom, és Jézusra haragszom miatta, akkor kell gondolnom a reinkarnációra, s így már nem is haragszom rá? Nem éppen a kereszt vállalása jelenti Krisztus követését? )
– Vannak olyan szeretetlenségek, amelyek csak a földi életben korrigálhatók. Ezért kell, hogy legyen reinkarnáció. (Kell, hogy legyen, vagy van?) Valóban nem sokat beszéltem nektek földi életem során a reinkarnációról, de már az is elegendő kell legyen, hogy nem beszéltem ellene, pedig sokszor meg kellett volna tennem, ha nem lenne ez. (Jézus nem beszélt az atombombáról sem. Akkor ezek szerint nem is volt bűn, hogy ledobták? Nem beszélt ateistákról, sátánistákról sem, akkor ez is rendben van? ) De azért beszéltem róla. Nemcsak Illés és János esetében, hanem mikor arról beszéltem, hogy addig vettetik börtönbe az adós, míg ki nem fizeti tartozását. Fontosabbnak tartottam, hogy az örök kárhozat elvi lehetőségét állítsam elétek. Van tehát örök kárhozat, de nincs örök kárhozott. (Mi szükség örök kárhozatra, ha nincs örök kárhozott? A gyehennán férgük el nem pusztul, tüzük ki nem alszik, mondja Jézus a kárhozottakra. ) Vagyis egyszer kiürül a pokol, gyakorlatban lesz olyan, hogy mindenki boldog lesz.
– A reinkarnációval kapcsolatban, az újra születés csak azok számára szükséges, akik önzésük betegségéből csak a földön találnak maguknak életteret arra, hogy kiláboljanak belőle. (IV/92) (A reinkarnáción alapuló vallások, filozófiák éppen az ellenkezőjét tanítják: minden életben egyre tökéletesebb lesz az ember, és akkor száll ki a földi körforgásból, amikor már teljesen tiszta)

8. Asztrológia:
– A Vízöntő csillagképbe fordul világunk. (Már ez is elvetélt mondat, mert a Vízöntő kornak semmi köze a csillagképhez. Korszakokat neveztek el a különböző csillagjegyekről, amik kétezer évente váltják egymást, de ehhez a csillagoknak semmi köze) Ez a szinte anyagban szegény, de szellemekben óriási módon gazdag világmindenség éppen a Vízöntő jegyében fordul rá különös módon e szellemvilágra, amelynek gondolatainak töredéke sűrűsödött egykor anyaggá. (Ezt vajon hogy csinálja?) (…) A Vízöntő éppen azt teszi jobban lehetővé számotokra, hogy a látszat mögé lássatok, s jobban át tudjátok élni azokat a mélységeket, melyek az én békémet, örömömet hordozzák. A Vízöntő tehát nagyobb lehetőséget kínál arra, hogy velem és egymással kifelé is hatékony, vonzó kapcsolatokat tudjatok kiépíteni. (Az asztrológusok éppen azt kiabálják, hogy a Vízöntő kora elmossa a kereszténység korát Jézussal együtt) (…) A Vízöntő csillagkép nagyon felfokozza a világmindenséget benépesítő szellemvilág felétek irányuló hatékonyságát, s így tisztultabb szemekkel, sőt, LÁTÓ szemekkel láthatjátok meg, milye irányt kell vennetek. De az igazi vezérlő kalauz Lelkem kell, hogy maradjon. (…) A Vízöntőben nemcsak SZEMEK fognak rendelkezéstekre állni a látásra, hanem nagyobb ERŐ is, hogy valóban képesek legyetek a meglátott jó megtételére. De erre kényszerítve nem lesztek. (I/121-122) (A Vízöntőtől függ tehát az angyalok és ördögök működése. A MTörv 18 elég szabatosan megfogalmazza a csillagokban való hit mibenlétét)

9. A Hangról
– A pápa földcsókolgatásáról. Ezek a földcsókolgatások kétségtelenül ki akarnak fejezni valami olyasmit, ami nem idegen tőlem. (…) Bármennyire is borul arcra valaki, ha nincs mögötte az a megrendülés, melyet ki kellene mutatnia. Ha pedig ez mások előtt történik, akkor még bűn is, mert megtévesztő szándék húzódik meg mögötte. (…) A jelenlegi római pápa gyakran látható földcsókolgatás közben. Nekem tetszik az ilyen gesztus. De nagyon fájna, ha csak üres, megtévesztő forma lenne az ilyen leborulás. (II/18-19) (Előfordulhat, hogy Jézus, azaz a Hang nem lát a római Pápa lelkébe?)
– A hang igazsága. A legkülönbözőbb vallási irányzatok legtöbbször nem engem, hanem valamelyik apostolomat vagy prófétámat idézik saját igazuk igazolására. (…) Inkább lemondanak hittől átjárt józan eszükről, csak ne kelljen engem ÚTKÉNT vállalniuk. (II/47) (Olyan helyeken a Hang is idézi az apostolokat, ahol saját igazát szeretné bebizonyítani)
– A Hang felismerése. Ha valaki kijelenti neked, hogy én beszélek, azt ne vedd készpénznek. De ha az én ajkamra adott mondatokkal (nem Pál vagy más szent író kijelentésével) harmóniában van az illető kijelentése, akkor bizony én beszélek belőle. A Hang hitelességét nem adja semmi más, mint az, hogy szinkronban van az evangéliumokban föllelhető tanításommal. (III/25) (válogatás a Bibliában)

10. Szellemi gyógyítás:
– Szabad-e pénzért gyógyítani Isten erejével. Bárkitől, bármennyi pénzt elfogadhatsz, sőt, kérhetsz is. Nálad a hangsúly azon van, hogy a kapott anyagi javakat mire használod. (I/33) (Ingyen kaptátok, ingyen adjátok)
– Természetesen a Gonosz is tud testi egészséget helyreállítani. Erre akkor képes, ha a gyógyulni akaró tudatosan rábízza jövőjét a Gonoszra. Jó szándékú embert tehát a Gonoszlélek által meggyógyítani nem lehet. (II/50) (Miben áll a jó szándék? Abban, hogy gyógyulásra vágyik? „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelke kárát vallja?)
– Ha életfeladat alatt azt kell érteni, amiből meg kell élned a földön, akkor persze, hogy van olyan foglalkozás is, amit egy gyógyító közösségben kell elvégezned. Jó pénzért vállalnod is kell az ilyen munkát, ha késztetést érzel magadban erre. (Ingyen kaptátok, ingyen adjátok)
– Radiesztézia. Ha valaki benső indítást, érdeklődést érez magában a radiesztézia iránt, az azért van, mert tőlem kapott feladatainak elvégzésében képeznie kell magát e téren. (IV/6)
– Fényadásról, és szellemi látásról. Gyermekem! Látó-képességed tőlem van. Tőlem van az erő, tőled a felhasználása. Éppen ezért karizma. A tőlem származó erőket sajnos lehet akár ellenemre is felhasználni. (Miért adná Jézus rossz szándékú embernek a Szentlelket?) (…) A fényezés /fényadás/ sok pozitív energiát képes mozgósítani embertársaid érdekében. De az ingára való ráhagyatkozással óvatosan kell bánnod. Az inga önmagában nem képes úgy rám hagyatkozni, hogy általa bárkit is tévedhetetlenül vezetni tudnék. Én sosem lehetek az inga mozgásának feltétlen ura. Ezért ott mindig megvan a tévedés veszélye, mely csak megfelelő kontroll által csökkenthető. Vedd tudomásul, hogy nincs csalhatatlan ingázó, csupán többé-kevésbé tévedő ingázó van. Használhatod tehát nyugodtan az ingádat, de az általa kapott információkat más úton is meg kell próbálnod mérlegelni. Óvatosan kell bánni az ingával, mert becsaphat. Akkor miért tanácsolja Jézus, hogy használják?)(IV/33)
– Harmadik kérdésedre, hogy lehet-e az ördög gyógyítását jézusi értelemben gyógyításnak nevezni, válaszom ez: eredményében lehet. (IV/92) (A fa nem a gyümölcséről ismerszik meg? Az ördög gyógyítását hogy lehet akkor jézusinak nevezni?)
– Ingával és kristályrúddal való gyógyítás. Ingádat tedd félre. (Az imént még azt javasolta, hogy használja nyugodtan) A kristályrúd a maga természete szerint olyan megkötött energiákkal rendelkezik, melyeknek kisugárzása nem szorul különösebb megtanulandó módszerek kidolgozására. Ha azzal a dimenzióval akarod kapcsolatba hozni, amelyben én érzékelhetően élek, amit ti túlvilágnak neveztek, akkor nem kell mást tenned, mint imádkozni fölötte és kérni rá az én erőmet. (Jézus, mint a mágikus mutatványok asszisztense) Olyan ez, mint mikor valaki vizet szentel. A szenteltvizet sem szükség felszentelt papnak létrehozni. (IV/95) (Nem szükség? De lehet?)
– A reikiről. Minden, még a legalkalmasabb eszköz is elveszti áldásomat, ha pénzért vásárolják. Ez a simóniának egy gusztustalan formája. Aki pénzért kerülhet beavatásra, az az ördög beavatottja lesz, még akkor is, ha ezt tudatlanul tette. (…) használata felett az Ősellenség uralkodik. Hozhat látszat-eredményeket az ilyen eszköz használata, de hosszú távon feltétlenül kárát vallja az, aki ilyen eszközökkel dolgozik. Elfogadni lehet pénzt ilyen gyógyításért, de azért fizetni, hogy valaki ilyen erő birtokába kerüljön, ez kifejezetten merénylet ellenem. (IV/102.) (Tudni kell: a reikinek éppen az a lényege, hogy megvásárolják a beavatást, de ingyen kell vele gyógyítani. Abban igaza van, hogy simónia, de nemcsak a reiki, hanem a fényadás és az összes ilyen jellegű beavatás)

11. A halál után
– A pokol tüze és a Szentlélek tüze. A pokol tüze és a Szentlélek tüze a felületen meg nem különböztethető. De ez nem baj, ha tudod, hogy aki engem szeret, annak minden, még a pokol tüze is a javára válik. (II/48) (Vajon ez mit akar jelenteni?)

12. Agykontroll
– Az agykontrollal foglalkozni megfelelő mértékkel, az nagyon bölcs dolog. (Biztosan azért, mert Jézus nem beszélt ellene)

13. Jóga
– A jóga is adományaim közé tartozik. (Igaz, hogy erről sem beszélt Jézus, de ez nem jelenti azt, hogy azért nem, mert hasznos nekünk) A jóga természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem okosan felhasználni a bennetek szunnyadó végtelen szeretetenergiának a mozgósítására, amely által ki tudtok nyílni az örök értékek befogadására. (II/57) (A baj csak az, hogy az a bizonyos energia, amit a jóga éleszt, az a kundalini – kígyóerő-, amely az ember legalantasabb részében vár a felélesztésre. A kundalini erő célja sem kifejezetten a Jézussal való kapcsolat elmélyítése)

14. Guruk, tanítók
– Sai Baba. Természetesen nagyon sok olyan meglátása van, amely tőlem ered. De nem isteni lény, olyan értelemben, mint ahogy én mondtam magamról. Ő Isten embere és nem Istenember. Azok számára, akiknek nincsen lehetőségük velem megismerkedni, nagy lelki előrehaladást tud biztosítani. (Ezért jár oly sok keresztény a nyomában a lábát csókolgatva. Hogyan csinálja azt, hogy biztosítani képes a nagy lelki előrehaladást, amikor maga Jézus sem volt erre képes?) Bárki sokat tanulhat tőle, de sok tévedést is tartalmaz a tanítása, magatartása egyaránt. Olvasd a könyvét és kérd a segítségemet. Biztosan ki fogod tudni szűrni, ami helyes, és ami nem. (II/73) (Ugyan hogyan is szűrhetné ki az igazságot az, aki Sai Babát követi? Miért buzdít Jézus olyasmire, ami ingoványos talaj,,és könnyen félrevezetheti az embert?)

15. A Biblia
– A Szentlélekről: A Lélek gyümölcseinek felsorolása megtalálható a Galata levél 5,22-ben. (mégiscsak jó az apostoloktól idézni?) (II/49)
– Rangsorolj hát a Bibliában! A tiszta búza az evangéliumokban található meg. A Biblia többi részét ezekhez kell igazítani, esetleg ezekkel magyarázni, jobban kifejteni a témát. (III/26)
(Jézus éppen azt mondja: nem elveszíteni jöttem a Törvényt – Ószövetség – , hanem teljessé tenni, még egy pontocska sem veszhet el a betűről. Akkor milyen alapon rangsorolunk mi a Bibliában?)

Jótanács a Hangtól
– Gyermekem! Sok kérdésednek egyetlen gyökere van. Ajánlanék neked egy könyvet, mely jelenleg 240.- Ft-ba kerül, és e sorok írójánál megrendelheted. Címe ez: merre menjek? (IV/82) (Ez elég gyakorlatiasnak és üzletinek tűnik Jézus szájából)

Forrás: Juhász Aranka honlapja


A szerkesztő kiegészítése: Dombi Ferenc halálát követően hívei továbbra is terjesztik a “hang” üzeneteket, mint Jézus újabb (sic!) tanításait.

Egyrészt bizonyos Nagy Emilía médium által jönnek a friss üzenetek, melyeket nemcsak honlapjukon (Új Hang Közösség), de lakásokba bedobva, szórólapokon is terjesztenek. A üzenetekben gyakran keverednek az ezotéria és Jézus Krisztus, Égi Édesanyánk, és a médium sokszor gőgtől teli megállapításai.

Másrészt kiderült, hogy a fenti Új Hang Közösség csak egy “ál-Hang” közösség, akiknek semmi köze a Dombi Ferenc köré gyűlt “Égi béke a Földön” közösséghez. Egyik közösséget sem ajánljuk katolikus vagy keresztény testvéreinknek.


Dombi Ferenc katolikus pap
1. Megkapta Szentlélek keresztséget – 1976.
2. Csoda történt vele Medjugorjéban – a lába hirtelen meggyógyult – 1987.
3. Működési engedélyét 1997 őszén, a váci megyés-püspök a váci egyházmegye területére vonatkozóan visszavonta, majd azt 1999 őszén ismét visszakapta. Betegsége miatt 2002-től a székesfehérvári papi otthonban élt. 2004. május 1-én meghalt. A váci püspök a Hang-tanításról hivatalosan nem nyilatkozott az eltelt 7 évben.

Létrehozva 2020. május 26.