Isteni Irgalmasság Mária (MDM) és követőinek automatikus kiközösítése

A teológus szerző érvelésének egy részét adjuk közre magyarul, mely talán kánonjogi ismeretek nélkül is érthető a hívek számára. A szerk.

1. A római katolikus egyház törvényei szerint minden katolikust, aki hitehagyást, formális eretnekséget, vagy formális egyházszakadást (schisma) követ el, automatikusan kizárnak az Egyházból.

751. kán. — Az eretnekség valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak a keresztség felvétele után való makacs tagadása vagy a róla való makacs kételkedés; a hitehagyás a keresztény hit teljes elutasítása; a szakadás a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása.

1364. kán. — 1. §. A hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik

Formális szakadás történik, ha egy katolikus elutasítja a pápa megfelelő jogosultságát az egyetemes Egyházra és /vagy saját magára nézve, mint katolikus keresztényre. A „pápának való alávetés elutasítása” különböző formát ölthet, beleértve a hamis érvelést, hogy a jelenlegi, érvényesen megválasztott római pápa nem az igazi pápa, illetve a jelenlegi pápa valamilyen okból nem rendelkezik teljes hatósággal a doktrínákat és a fegyelmet illetően, mint Szent Péter minden utóda.

Formális eretnekség akkor történik, amikor egy katolikus makacsul tagadja vagy makacsul kételkedik a Római Katolikus Tanítóhivatal valamilyen tévedhetetlen tanításában. A szükséges hit elutasítása különböző formákat ölthet, beleértve a ragaszkodást az elítélt eretnekséghez, vagy a pápa, az Ökumenikus Tanács, illetve a rendes és egyetemes Tanítóhivatal tévedhetetlen tanításának elutasítását.

2. A nevezett látnok, aki az Isteni Irgalmasság Máriának hívja saját magát (Maria Divine Mercy), számos eretnekséget tanít az állítólagos üzeneteken keresztül:

* A millenarianizmus eretneksége (vö. kiliazmus)

* Eretnekség, mely tagadja az Egyház maradandóságát

* A Sola Scriptura eretneksége (elutasítja mind a hagyományt, mind a Tanítóhivatalt)

* Eretnekség, mely elutasítja az első Vatikáni Zsinat tanítását a hitről és az értelemről

* Eretnekség azt állítani, hogy egy különleges ima megmenthet valakit, aki meghal a megátalkodott tényleges halálos bűnének megbánása nélkül

továbbá számos doktrinális tévedés, melyek elmaradnak az eretnekség bűnétől.

Saját eretnekségéhez való ragaszkodásával, tekintet nélkül a Tanítóhivatal ellenkező tartalmú tanítására, és a jelenlegi római pápa (Ferenc pápa) mint az egyház tanítójának kifejezett elutasításával, Maria Divine Mercy elkövette a formális eretnekség halálos bűnét. A kánonjog szerint őt automatikusan kiközösítették. Nincs szükség rendelkezésre, dokumentumra vagy nyilatkozatra az egyházi hatóság részéről az ilyen esetekben, mivel a kiközösítés automatikusan bekövetkezik.

A szerző további részletes magyarázata angolul .  


További írásaink Isteni Irgalmasság Máriáról (MDM) elolvashatók itt.

Létrehozva 2021. július 20.