New Age – a Biblia szemszögéből

Gyógyulás a világ számára?

New Age – egy új kor. Ez a címszó egyre többet hallat magáról. Folyóiratokban és magazinokban, TV-adásokban és konferenciákon. Egy új kor? Na igen, ezután vágyódnak az emberek, mivel a “régi”, amelyben élünk, mind sötétebbnek mutatkozik.

1986. decemberének végén egy újság került a kezembe, amelynek címe “Meditáció a világ gyógyulásáról” volt. Ez az, ami után mindenki vágyik, a gyógyulása gyógyíthatatlan világunknak?

Mi keresztények természetesen tudjuk, hogy a gyógyulás csak egy helyről jöhet, csak magától Istentől, Aki a világot teremtette és Fián keresztül megváltotta. Látszólag ez a meditáció is összhangban van a Bibliával:

“Kezdetben. Kezdetben volt az Isten. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet és Isten mondta: Legyen fény, és lett fény.” De aztán így folytatódik:

“Most van itt az ideje az új kezdetnek… Az emberiség újra Isten gyermeke lesz, …a gyógyulás megtörtént, és a világ ismét rendben van. Ez a kezdete a békének a földön és a jóakaratnak mindenkivel szemben; mert szeretet folyik minden szívből, minden szívben megbocsájtás van, minden szív és értelem egy, egy teljes megértésben. Ez történt. És ez van.”

A meditációhoz tartozó kísérő levélben többek közt ez állt:

“Micsoda lehetőségek! Milyen csodálatos, világszerte egység: fény – szeretet – békegondolatok a világban, mindent és mindenkit elérnek, amik Istenben vannak.” Ezt folytatva: “Kérjük Önöket, hogy imádkozzanak velünk azért, hogy Jézus Krisztus Szelleme segítsen!”

Ez valóban olyasmi, amelyben Jézus Krisztus Szelleme segíthet? Mi húzódik meg e mögött? Ez a meditáció ( elmélkedés ) szilveszterkor az éjféli órában mint úgynevezett “azonnali Világ- akció” ( World Instant of Cooperation) világszerte minden New Age centrumban és -csoportban egyszerre lett végrehajtva, hogy az “Erőföldet” megerősítsék.

Az elmélkedő többek közt ezt vallja:

“Társ-teremtő vagyok Istennel és új ég lesz, mivel Isten jóakarata rajtam keresztül jut kifejezésre… Ez igaz, hogy én vagyok Isten Krisztusa,… mivel Isten minden és minden Isten… ez a tiszta lényege a feltétel nélküli szeretetnek… Látom azt, mint arany fényt létem centrumából kisugározni… Én vagyok a világ világossága… Látom a bolygó megmentését szemeim előtt, mivel minden téves hit-elképzelés és őrült gondolati kép meg van fejtve…”

Már ez a rövid New Age-szövegrészlet egyértelműen mutatja nekünk, micsoda félrevezetés van készülőben.

Mi is az a New Age?

  New Age – 1984 óta mind gyakrabban találkozom ezzel a fogalommal. Foglalkoztam vele, mert éreztem: itt az utolsó időknek egy nagyszabású félrevezetéséről van szó. Már 1986-87 évfordulója óta foglalkoztat ez engem, hogy ennek most még jobban utána járjak, mert ez a félrevezetési hadjárat hatalmas léptekkel halad. Állandóan új hírek érnek el ezzel kapcsolatban különböző országokból, amelyekben telephelyeink vannak. De a New Age mozgalom “hálója” olyan kiterjedt, hogy csak a leglényegesebb pontokat tudjuk megragadni. A “félrevezetés” (The Hidden Dangers of the Rainbow) című könyvében Constance Cumbey pontos információkat ad a New Age-mozgalom veszélyéről és hátteréről, amely könyvre a továbbiakban hivatkozni fogok.

A New Age-mozgalom lényege

 A New Age-mozgalom hatalmasan kiterjedt; a mi országunkban máris mintegy 500 000 tagja van. És még számosan, akik közel állnak hozzá. Kooperáló szervezetek ezreiből áll, amelyek a Földet hálószerűen körülszövik. Fő céljuk és elvüknek az “egység a sokféleségben” a titka illetve a lényege egy új Világrend megteremtése, amelyre a csoportöntudatnak és az együttműködésnek kell jellemzőnek lennie. Rendszerük alapjához tartozik a hit, bolygónk egyfajta “belső kormányzásában” szellemiségeknek vagy a “bölcsesség mestereinek” hierarchiáján keresztül, amelyek a valóságban démoni lelkek. A New Age-mozgalomban végbemegy a szintézise a keleti vallásoknak a spiritizmusnak, amelyek titkos tanításokon alapulnak, melyeket démoni szellemiségek közölnek.

 Ebből következik, hogy ezek az okkultizmus minden variációját magukba foglalják: a jóslást, az asztrológiát, a hipnózist, az ufológiát, a jóga praktikáit, ide tartozik az újjáéledt boszorkányhit, az újramegtestesülés -a reinkarnáció- tana, a germán misztikus- panteisztikus elképzelések. Így a New Age tervezett új világrendjében a keresztények Istene számára nincs már hely; Őhelyette Lucifert akarják trónra emelni. A mozgatórugója a New Age-mozgalomnak végül is nem más mint Lucifer, az a kívánsága, hogy magát imádtassa.

A New Age-mozgalom történetéből

A New Age-mozgalom gyökerei 1875-ig, az orosz Helena Petrovna Blavatsky által megalapított teozófikus 1 társaságig /New York/ nyúlnak vissza.

 A teozófikus tanítások egyike azt mondja, hogy minden vallás tartalmaz “közös igazságokat”, amelyek a különbségeket elmossák. A teozófikus társaság tagjai hittek a “Mester” létezésében ; ezek valami szellemi lények vagy a sors által különösen kedvelt emberek voltak, akik “fejlettebbek” voltak, mint a széles tömegek, azaz különösen megvilágosodottak.

 A harmadik elnöknő, Alice Bailey (1880-1949), egy USA-ba bevándorolt angol nő volt, fogalmazta meg tulajdonképpen a New Age-mozgalom alapelveit és ő a főpapnője is. Mint spiritiszta médium fogadta a küldetést az úgynevezett bölcsesség mesterétől , a tibeti Djawal Khultól. Ezt a küldetést, amelyet neki egy démoni lélek automatikus írással adott át, ő számtalan iratban mint titkos tanítást örökített meg, mint “tervet”, amely máig meghatározó és kötelező a New Age-mozgalomban.

A nyilvánosság elé lépve

 A titkos utasításnak megfelelően a mozgalom munkáját egészen 1975-ig nem lehetett napvilágra hozni. De attól kezdve megbízásukat, a “tervet” az új világrendet illetően, és annak sajátságait nyilvánosságra hozták. A tant az “Új Kor”-ról most már terjeszteni kell, az “új kor Krisztusát” minden rendelkezésre álló eszközzel világszerte propagálni kell. És ez meg is történt.

  Az első taktikai lépés abban állt, hogy pacifista, antimilitarista aktivistákon keresztül szimpatizánsok nagy körét nyerték meg – a következő fázis aztán romboló és szkeptikus kritikája volt azoknak a vallásoknak, amelyek az egyéni halhatatlanság gondolatait képviselték.

  A New Age-csoportok programjai, melyeknek alapvető témája gyakran az egészséges élet-vezetés, bejutnak a gazdaságba, a különböző társadalmi rétegekbe, sőt a keresztény körökbe is.

  Többnyire a következő pontokat tartalmazzák, amelyek a keleti okkult technikák különböző formái: meditáció – jóga és feszültségoldó terápiák -hipnózis – természetfeletti gyógyítási módszerek – látások – és az ugynevezett “pozitív gondolkodás”. A két utolsóként említett abból indul ki, hogy az ember átéli, amit gondol, vagyis hogy a tudatalatti ülteti át gondolatainkat és kívánságainkat a valóságba. Különösen a “pozitív gondolkodás” alkalmaz gyakran bibliai verseket és mint “hitet” jelöli meg.   A sokoldalú New Age-ajánlat még más forrásokból is táplálkozik. Különösen a nevelésről, az emberek vezetéséről van szó, vagy Rudolf Steiner antropozófiájáról. 2

  A New Age-mozgalomnak sikerül mindig valami újat bedobni a köztudatba és azt társadalmunk szisztematikus átitatására felhasználni, pl. a “tökéletes” nevelés a pszichotréning és a meditáció minden árnyalata, a bio-boltok, ökológia, ezen belül a környezet – és állatvédelem, leszerelési kampányok, egy új management-tan kurzusai az ipari vezetőerők számára, és a gazdaságot irányítók számára, tervek az éhség felszámolására és más jótékony célok. A nyilvánosságba való betörést a New Age-gondolatok főleg Marilyn Ferguson “Az összeesküvés” /The Aquarian Conspiracy/ címü könyvének köszönhetik, amely jelenleg a New Agemozgalom kultuszkönyvének tekinthető. A könyv lelkesen hirdeti a “megígért kort” minden örömével és a “megváltozott tudatot” és világszerte propagálja.

  További programiratai a New Age-mozgalomnak a Kaliforniában élő osztrák fizikusnak, Fritjof Caprának a könyvei, különösen az 1982-ben megjelent könyv, a “Fordulat ideje, alapkövek egy új világképhez”.

  A “fantázia”-hullám, a filmek, videokazetták, kazetták, komikus füzetek, könyvek, társasjátékok és játékok fogadtatják el a gyerekekkel és a fiatalokkal a New Age-t. A filmtörténet tíz legsikeresebb filmje közül hét a “fantázia-filmek” csoportjába tartozik. Ezek közül az első helyen az “E.T.” áll, amelynek egész kultusza van a fiatalok között. A második helyet a “Csillagok`háborúja” foglalja el. Nos, a leglátogatottabb mozifilmek kétharmada márkás fantázia filmek: A fantázia-könyvek nagy sikernek örvendenek és milliós kiadásokat érnek meg. A “fantázia” területén a címek százainak, de csaknem mindegyikben előfordul, köze van az okkultizmushoz; halottidézés, szellemidézés, jóslás, telepátia, tárgyak mozgatása gondolati erőn keresztül stb.; varázslók, boszorkányok, a mágia játszanak nagy szerepet.

  A könyvkereskedések okkult könyveket kínálnak, amelyek pontos utasítást adnak arról, hogyan lehet természetfölötti erőkkel kapcsolatba lépni. Sőt, városunk legtöbb pszichocentrumában ezeket a tippeket az ember gyakorolhatja is, felügyelet mellett. Magától értetődik, hogy a New Age-mozgalom egyik, a tömegeket leghatásosabban befolyásoló eszköze a zene.

  Alice Bailey is ad útmutatást a “zene-terápiára” vonatkozóan, amely része az “új kor”-ra való felkészülésnek. Ez már mint a szórakoztató zene új stílusa, máris meghódította a lemezpiacot. Jelentős, világszerte tevékeny szervezetek vannak kapcsolatban a New Age-mozgalommal, pl. az UNO, UNESCO, A Római Klub, a Rockefeller Alapítvány, a Trilaterális Bizottság, és a Szabadkőművesek, a legtetején pedig az Illuminátusok. 3

Vezető személyiségek -mint Robert Müller, az UNO gazdasági és szociális ügyeket intéző főtitkárának helyettese- a New Age célokért igen tevékeny.

A New Age filozófiája

  Hogy a kitűzött “egységes világ”-ot elérhessék, a New Age szemlélete szerint az eddigi gondolkodási menetben változásnak kell bekövetkeznie. Az eddigi analitikus gondolkodás helyére -amely a lineáris és mechanikus világképnek felelt meg, egy egészen újszerű szemléletnek kell lépnie – a rendszerszemléletnek. Minden dolog függ egymástól /kölcsönös függés/ és ezért “egészében” kell szemlélni /egész és részei közötti kapcsolat összefüggésében/.

 Minden Egyes része a Természetnek és az egész Kozmosznak – egy mikrokozmosz a makrokozmoszban. A racionális gondolkodásnak -amely analitikusan és mérlegelve haladt előre, és alapja volt a természettudományos felismeréseknek- engednie kell a szintetikus gondolkodásnak és az intuitív tudásnak

/intuitív: előzetes logikai okfejtés nélküli, közvetlen élményszerű felismerésen, ösztönös megérzésen alapuló/, amely nem ésszerű tapasztalatokon nyugszik.

  A New Age filozófia célja az, hogy minden ellentétet kiegyenlítsen: a tudomány és az okkultizmus egy fokon, a Jó és a Rossz többé nincs. Minden egy. Így érthető a vallások kitűzött szintézise is.

  A New Age tanítványok számára az emberek legfőbb célja az, hogy a “szerencséjüket” megtalálják. Ahol eddig messzemenően az emberek teljesítménye volt meghatározó, most elsősorban a boldogulásról és a sikerről van szó.

  Félelem a közelgő apokaliptikus eseményektől – az emberek egy utópikus “feszültség nélküli világtársadalomba” menekülnek.

A New Age-mozgalom céljai és tervei

  Az Alice Baileynek szellemi módon közölt terv tartalmazza: egy új világrend megteremtése, egy új világkormány és egy új világvallás. A mozgalom politikai célja a világuralom.

  Az “egyes nemzeti államok feloszlatását és lerombolását a béke és az emberiség megtartása érdekében” nyíltan propagálják.   A “világuralom” megteremtését szolgálja számtalan, felismerhető politikai, szociális és gazdasági “közbeeső cél”, többek között:

 • univerzális hitelkártyarendszer;
 • egy világcentruma az élemiszerelosztásnak, amely a teljes élelmiszerellátást a világon ellenőrzi;
 • világszerte egységes adórendszer;
 • világszerte érvényes kötelezettség katonai szolgálatra /a pacifista elmélettel szemben!/;

A fentiekből nőttek ki -a mozgalom 1975-ben ezekkel lépett a nyilvánosság elé- részletes programpontok a New Age csoportok számára, mint:

 • egy világgazdasági rendszer megteremtése;
 • a magántulajdon átruházása a hitel – és közlekedésügyben, a tömegjavak termelésében egy világigazgatóságra;
 • a szükségletek felismerése, biológiai kérdések, mint a népsűrűség kérdései, az egészségügy alávetése egy világszintű kontrollnak;
 • az egész világra kiterjedő szavatolása a szabadság és a jólét minimumának;
 • kötelezettség arra, hogy az egyéni életet egy világigazgatóság céljainak alárendelik.

Mivel ezeket a mozgalom a béke és a szeretet szép szavaival hirdeti, tagjai közül sokan vakok az igazi célokra. Ezeket elérendőnek tartják, ha felmagasztalják nekik:

 • a nyugati fajok uralma -mint Hitlernél- összekötve az antiszemitizmussal;
 • az egész Földre kiterjedő tömegünnep /”Luciferi beavatás”, az emberek Lucifernek szentelése/;
 • tisztítási akciók, vagyis meggyilkolása mindazoknak, akik ezeket a célokat nem fogadják el;
 • magzatelhajtás és mesterséges megtermékenyítés;
 • genetikai manipulációk;
 • segítés a halálnál, ahol a halálból kultuszt csinálnak, egy szép élmény és átmenet mindig új létezési formákba.

A Vízöntő kora

  Ezen céljait a New Age-mozgalom az úgynevezett “Vízöntő korszakában” akarja elérni. Minden szilveszteri meditáció egy “közös start”-nak számit. Maga a fogalom, a “Vízöntő kora”, az asztrológiából származik.

  Ez csak asztronómiai eltolása a tavaszi napfordulónak, amely minden 2000 évben egy új állatöv, zodiákus 4csillagképébe megy át, és erről az asztrológusok babonásan kijelentették, hogy meghatározó Földünk sorsa szempontjából.

  Az évezredfordulókor pedig a nap tavaszpontja a Hal jegyéből átmegy a Vízöntő /Aquarius/ jegyébe. Más oldalról viszont kiszámították már állítólag, hogy ez az átmenet már 1962-ben megtörtént.

  A hal mint a Krisztus-vallás szimbóluma, az első keresztény századokban igen gyakran használt ismertetőjele volt a keresztényeknek. Ezért jelentik ki a New Age követői, hogy a Hal elhagyásával a Krisztus kora is véget ért.

  A Vízöntő pedig -a New Age tanok szerint- vizet fog a Földre önteni, mintegy új szellem jelképeként. Az a Szellem fogja az új kor embereit a meditáció, a jóga, a pszichotechnika stb. segítségével az “öntudat szélesítéséhez” vezetni és a vágyott “megvilágosodásra” képessé fogja őket tenni, az életet “nehézségek és problémák” nélkül élni.

A New Age-vallás

A mozgalomnak nem csak politikai, gazdasági és vallásos céljai vannak – ő MAGA a vallás. Így rendelkezik “Szent Iratokkal”, imaformákkal és meditációs szótagokkal.

Saját szellemi központja van, mint a “Findhorn Community” Skóciában /1962-ben alapították/ és az “Esalen” Kaliforniában /USA/.  Közben ilyen centrumok különböző országokban gomba módjára nőnek. Az újjászületéshez hasonló élmény, de amely teljesen mást tartalmaz, mint a keresztény újjászületés; szellemi törvények és parancsok csakúgy megtalálhatóak a New Age-mozgalomban, mint a pap vagy a meghirdetett “Messiás”, próféták és emberek akik természetfeletti erőkkel rendelkeznek amely lehetővé teszi számukra, hogy “jeleket és csodákat” műveljenek.

  A mozgalom világszerte hirdeti, hogy az ember isten, és hogy “Isten a saját képmására teremtette”. A “minden egy” tanításához hűen, az ember része az istenségnek, a “kozmikus tudat”-nak, az “erő”-nek.

  De ő csak az említett meditáció és jóga segítségével, tudattágításon keresztül fedezheti fel és fejtheti ki istenségét. Végül is az ember útja nem más, mint egy út az istenné váláshoz, sőt kijelentik, hogy az ember teljesen bemehet az erő, a hatalom istenének lelkébe…

  A New Age okkultisták úgy hiszik, hogy ez az istenként értelmezett semleges erő vagy jó, vagy rossz dolgokra használható fel, ezért nagy az érdeklődés a megfelelő technikák iránt.

  A halál végességét tagadják. Tanítják a hinduizmusból, buddhizmusból átvett állandó újramegtestesülés gondolatát, a reinkarnációt. E tan szerint az ember nem hal meg valóságosan, hanem mindig egy új életbe beleszületik. Az újramegtestesülés módja attól függ, hogy az ember korábbi életét hogyan élte. Ez az automatikusan ható törvény, a Karma, az újramegtestesülést mindaddig irányítja, míg végül az ember a “teljes véghez” el nem jutott, hogy a Nirvana-ba bemehessen, azaz formája feloldódjon.

  A New Age -mozgalom egyértelműen azt mondja, hogy az ember saját magát megválthatja, miközben ő egy kiszélesedett tudat fölött önmagára talál.

  A New Age -spiritualizmus középpontjában tehát az emberben való hit áll és hit az erőben, amelyet az ember a mindent körülzáró Kozmoszban talál.

  Ha az ember “olyan akar lenni, mint az Isten”, akkor világos, hogy itt belép Lucifer, akit egyébként a New Age-mozgalomban imádnak is. Ő meghatározó szerepet játszik az általuk kitűzött világ vallásban.

 David Spangler, a mozgalom egyik főnöke, 1970 óta második igazgatója az első New Age-centrumnak, a skóciai Findhorn-Foundation-nak, 1978-ban, számtalan könyveinek egyikében írta:

“Lucifer közöttünk mindenkiben működik, hogy bennünket a tökéletesség egy állapotába eljuttasson. Ha mi egy korba lépünk, amely az emberek tökéletességének a kora, akkor közülünk mindenki eljut valamilyen módon abba a pontba, amit én luciferi iniciációnak 5 nevezek , /Lucifernek szentelés/. Ez az a bizonyos bejárat, amelyet az individumnak át kell lépnie, hogy teljesen fényébe és tökéletességébe juthasson.”

  Spangler, aki rendszeres kapcsolatot tart fenn démoni lényekkel, nyilvánosan is kijelentette, hogy a Findhorn igazi fénye a Lucifer fénye, amely a Világnak kell fényt adjon.

 Központi része a tervezett világvallásnak az iniciáció, amelyet nem csak David Spangler, hanem már Helena Blavatsky és Alice Bailey is nyíltan “luciferinek” neveznek írásaikban. A mozgalom különböző vezetői megkísérelték, hogy Lucifert ültessék a trónra. Alice Bailey szerint Lucifer az emberiség uralkodója. Mindenesetre ő a vezércsillaga a mai New Age-mozgalomnak.

  E mellett az “igazság mesterei”, az ősök szellemei, a természet szellemei tartoznak még a New Age vallás szellemi forrásaihoz, és sok pogány isten és istennő. Vannak New Age tagok, akik Pánt imádják, Buddhát, Sívát – de ezek mellett egy sor új istenséget is hoztak létre.

  A boszorkányság is az egyik oszlopa a mozgalomnak. így merít ez a vallás több forrásból, az okkultizmusból, amelyet az emberiség már ismer. Pedig mindez világosan Isten tilalma alatt áll, ahogyan ez Mózes V. könyvében olvasható:

“Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott-idéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket míveli és az ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.” /V. Mózes 18:10-12./

  Ilyen háttérrel érthető, az új világrend és kormányzat, amelyről a New Age tagok beszélnek, teljesen keresztény ellenes, egészen addig, hogy ők a “keresztény ünnepeket, rendet és szimbólumokat” pogány ünnepekre akarják felváltani.

  Lényeges alkotórészei az Új kor világvallásának bizonyos pszichotechnikák. Mint már a New Age programjánál volt róla szó, ilyenek pl. a meditáció, jóga hipnózis, zene, a pozitív gondolkodás. Az USA néhány intézményében sikerült máris ilyesfajta programmal érvényesülnie a mozgalomnak; sőt Constance Cumbey tudósit olyan esetről, amikor elhelyezték vagy elbocsátották azt, aki merte, hogy ilyen terápia alkalmazásának ellene szegüljön.

  A drogok is használhatóak, hogy az embereket megnyissák a New Age felé. A tudatot megváltoztató drogokat propagálják a mozgalom előhírnökei az USA-bon, pl. az LSD-t mint az “átalakulás eszközét”. A tartós drogfogyasztást nem ajánlják, csak mint a szellemi nyitás eszközét, eszközt a beavatáshoz, mint első lépést a “megvilágosodás” irányába. Mert a kívánt nagyobb vagy kisebb erő az iniciáción, az erős kívánáson keresztül érhető el.

 Okkult tervezési központja a New Age-nek a “Lucis-Trust”, amelynek neve alapításakor eredetileg “Lucifer Publishing Company” /Lucifer Kiadó Társaság/ volt.

  A központ sokféle eszközzel rendelkezik, melyek segítségével az új korszak építését elő lehet mozdítani.

  Vannak alapcsoportok, mint pl. a “World Goodwill” /A Világra kiterjedő jóakarat/ és a “titkos iskola”, amely mint levelező tagozat működik.

  A feminizmus táguló mozgalmának is erős kapcsolatai vannak a New Age mozgalommal. Ezt mutatja pl. a férfi-elv túlhangsúlyozása elleni harc, ide tartozik a racionális és analitikus gondolkodás feloldása és a kiiktatása a nemek közötti különbségeknek. Az asszonyok uralmát tervezik, amely a “Vízöntő kor” különös szellemének megfelel. A feminista vonal egyértelműen mutatja az Isten elutasítását, akit pedig nekünk a Biblia nyilvánvalóvá tesz, és az Ő teremtési rendjének az elutasítását, elsősorban a házasság, a család és a nemek közötti különbségeket illetően.

  Miközben a feminista teológia a Biblia Istenét egy férfi-női vagy egy tisztán nöi istenségbe kísérli meg átültetni, a New Age-mozgalom radikális elöljárónői máris követelik a keresztény vallást a Gaia, a “Föld-Anya” mítoszával helyettesíteni.

  Ami a New Age-mozgalom különböző csoportjait összeköti, az egy másodlagosan vallásos élmény: a kapcsolat a démonokkal drogokon, meditáción, pszichotechnikákon keresztül /a “bölcsek mestereinek” bolygórendszerű hierarhiájának démonai/,innen ered a New Age terv. Hisznek az UFO-kban, akiktől állítólag üzeneteket is kapnak. A mozgalmon belül vannak csoportok, akik azt mondják, hogy Adolf Hitler egy volt közülük, és így ugyanazokból a forrásokból merített, ugyanazon céljai voltak és ugyanazokkal a módszerekkel dolgozott.

  A mozgalom számára fontosak a szimbólumai is, a horogkereszt, az okkult indogermán szerencsejel, amelyet Hitler is alkalmazott. Továbbá a 666-os szám /lásd. Jel. 13:18./, amelynek Alice Bailey szerint “szent tulajdonságai” vannak és a New Age tan szerint a lehető leggyakrabban kell használni, hogy a civilizáció előrehaladása meggyorsuljon és ezzel az új kor hamarabb bekövetkezzék.

  Egyik legelterjedtebb jelük a szivárvány, amely a hidat szimbolizálja az egyéni és a nagy “univerzális szellem” között, vagyis Lucifer között. Meglepő, hogy az ember az utóbbi időben milyen sok helyen találkozik a szivárvány jelével: reklámajándékokon, levélpapíron, gyermekjátékokon.

A hamis Krisztus

A tervezett világuralom és világvallás egyik kulcsfigurája “Maitreya”, akit a New Age-mozgalom teljes oldalas újsághirdetésekben már 1982-ben, április 25-én bemutatott sok országban.

“Krisztus most közöttünk van.” “Ő nem ítélni jön minket, hanem hogy az emberiségnek segítsen és inspirálja.” Ő Maitreya, “e Világ és emberi nemünk nevelője.” -egy személy, akinek több neve van: a zsidók Messiása, a Buddhisták ötödik Budhája, a muzulmánoknak Mahdi és a hinduknak Krisna. “Ő fog megjelenni, hogy bennünket egy új korba vezessen. Az Ő jelenléte számunkra garancia: nem lesz harmadik világháború.”

Ez állt az 1982-es hirdetésekben és amiről tulajdonképpen szó van, ha Maitreya hatalomra jut: A Világ kormányzását megszerzi, úgy, mint aki Lucifertől kapta azt. Aztán életbe lép egy ellenőrzési rendszer a Világ fölött, mert aki az ellátást kontrolálja, uralkodhat a Világ felett. Ha az “új korban” az ember kereskedelemre vagy üzlethez engedélyt akar szerezni, hűségre lesz kötelezve Maitreya ill. Lucifer irányába.

  Minden földlakónak lesz egy száma, amelynek használata minden anyagi műveletnél, akár kis vásárlásoknál is a már említett általános hitelkártya segítségével kötelező jelleggel elő lesz írva. Minden pénznek el kell tűnnie.

  Benjamin Creme /skót, a New Age egyik vezető embere/ előhírnöke Maitreyának. Azt mondja, hogy Maitreya már él valahol a világon, de tartózkodási helye csak néhány követője számára ismert. Rendkívüli erővel rendelkezik és -ahogyan az 1982-es cikkekben állt,- néhány hónap múlva elképzelését nyilvánosságra fogja hozni és a rádión ill. a TV-n keresztül az egész emberiséggel fel fogja venni a kapcsolatot.

  Ez nem történt meg -talán mert a “terv” még nem volt úgy kivitelezve, mint ahogyan azt Alice Bailey előre látta.

  Először a széles nyilvánosságnak a “Mester bolygóközi hierarchiáját olyan bizalommal kell elfogadnia, hogy a lakosság nagyobb része készen legyen öt mint “Messiást” elfogadni.

 Úgy kell bemutatni, mint egy különösen értékes egyéniséget, aki a fejlődési folyamatot a teljes egységig végig viszi és aki a Krisztus-tudatot megszerzi. Aztán mint a “hierarchia” főnöke ill. Isten földi birodalmának vezetője szerepelhet. “A fény és a hatalom segítségül hívása” kapcsán -amely minden vallásra érvényes- Maitreyát mint “visszatérő Krisztust” fogják hívni. Erről már 1945-ben volt szó és azóta világszerte elterjedt. Mint az elején említett “világgyógyító-meditáció” ez is tartalmaz félrevezető utakat a szeretet forrásával, a fénnyel kapcsolatban, de itt tulajdonképpen a New Age-mozgalomról van szó.

 Maitreya antikrisztusi figura, aki azt állítja, hogy az “istenek és az emberek hierarchiájának” az élén áll; Jézus egyike a legkisebbeknek, de a legmagasabb, a hetedik fokot megmászta. Az új kort, a Vízöntő korát Maitreyának hivatalosan kell megnyitni. Mindazok, akik megtagadják, hogy őt mint Krisztust elfogadják, azokra a “hasítás kardja” vár. Igen, Maitreya meg fogja kísérelni az új vallást kötelezően bevezetni.

  Erőszak, sőt megsemmisítés fenyegeti azokat a zsidókat és keresztényeket, akik együttműködésre nem hajlandóak Maitreyával és az új világvallással. Bár a New Age követők arról beszélnek, hogy a “vallásszabadság szükséges”, a valóságban ezt mégsem így gondolják. Az “új Krisztus” átalakítását tervezi a kereszténységnek, ami azt jelenti, hogy a bibliai kereszténységnek nincs helye többé.

A New Age a zsidó és a keresztény vallást szigorúan elutasítja, mivel azok egy Istenben hisznek. Ez túlhaladott hit-rendszer a mozgalom szerint, elkülönülést okoz és ettől a negatív gondolkodástól meg kell szabadítani a világot. Nincs más hát, mint a kereszténységet gyökerestől kiirtani. Emlékszünk még, az elején volt szó a “világgyógyító-meditációról”: “látom szemeim előtt a Bolygó megmentését. Mive1 minden téves hit-elképzelés… megszűnik.”

Itt a bibliai hitről van szó. Így néz hát ki a “gyógyult Világ”, az új korszak a jövendő birodalma.

  De mi egy másik birodalomra gondolunk, amikor imádkozunk: “Jöjjön el a Te országod…”

Az igazi új kor – Jézus Krisztus Királysága

Az új kort, amelynek kezdetét most a New Age hirdeti, már Adolf Hitler megelőlegezte. Titkos tanokkal volt tele, amelyek a New Age alapjaihoz tartoznak, mint az üzenetek, amelyeket Helena Blavatsky egy démoni szellemtől kap. Hitler okkultista volt, médium, kapcsolatot tartott fönn jósokkal, asztrológusokkal, el volt bűvölve a germán szellem- és istenvilágtól. Mint a New Age, ő is egy új kort akart létrehozni, “egy ezeréves Birodalmat”, amely ilyen okkult alapokon épült volna fel.

  Mint a mozgalom Hitler is gyűlölte a zsidókat és az igaz keresztényeket, bár ő félrevezetően “pozitív kereszténységről” beszélt – és ő maga akart Isten helyébe lépni.

Hitler ezeréves birodalmának 12 év múlva össze kellett omolnia, mert a háttérben a régi csaló, a Sátán állt.

  De Isten igazi közössége, amelyben vallási határok nélkül hivők, Jézus követői vannak, ma is él. Jézus Krisztus diadalmaskodott, mint örök uralkodó, akinek birodalma soha nem omol össze.

  Mint akkoriban az “ezeréves birodalom”, oly látszólagos most a New Age mozgalom diadala Lucifer csillaga alatt, bár szervezetei már az egész Földet behálózzák. De ami Lucifer jelében áll, vagyis a Sátán által épült, annak össze kell omolnia. Csalásra épült, mert nincs maradandó alapja, mert nem a Sátán az úr, hanem Jézus Krisztus.

Jézus szavára össze kell omolnia mindannak, amit a Sátán kigondolt és felépített.

  A New Age mozgalom összeomlása olyan biztos, mint a Hitler-birodalom hamar bekövetkezett bukása, pedig először egyik országot a másik után szerezte meg. Annyival volt megrázóbb a totális bukása aztán. Isten közbelépett – egy szava elég volt, és egy birodalom összeomlott.

  A New Age mozgalomban a “bölcsesség mesterei” -démoni lények- a Sátán megbízásából működnek és azt gondolják, hogy egy új világot felépíthetnek, de ez teljes befejezése előtt kártyavárként fog összeomlani. Mert egyedül egy az Úr: a halhatatlan Isten, Aki mindenek fölött uralkodik és Aki Jézus Krisztust, egyszülött fiát a teljes megváltási mű után a jobbjára ültette. Róla szól:

“Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is; És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé.” /Ef. 1:21-22/

“… mondván: Nékem adatott minden hatalom menynyen és a földön.” /Máté 28:18,b/

Egy szó Jézus szájából, Aki minden úr Ura és az egész épülete a mozgalomnak alásüllyed a pokolba, ahonnan jött. Jézus maga fog egy új kort hozni. Az Ő királyságának nem lesz vége, ahogyan ez a Dániel könyvében áll: “… az Ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az Ő országa meg nem rontatik.” /Dániel 7:14,b/

“Az ország pedig és a hatalom az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének; az Ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.” /Dániel 7:27/

  Aki vágyik az új kor után, az örök birodalom után, az adja életét Jézus Krisztusnak, szentelje magát Neki, és ne Lucifernek. Mert akkor Lucifer birodalmával együtt fog a pokol mélységeibe süllyedni.

  De Jézussal az örök életre fog feltámadni dicsőségben. Jézusban és az Ő birodalmában az igazi világosság fog világítani a tiszta, csalás nélküli világosság, amely sohasem halványul el.

  De a mozgalomban Lucifer világossága csalás, amely a sötétségbe vezet. Lucifer birodalma és Jézus Krisztus birodalma – Sátán és Krisztus szemben állnak egymással. A pokol olyan aktív, mint még soha, minden hűbéresét összegyűjti, egy kártyára tesz fel mindent. De- tervét nem tudja véghez vinni, mert Isten közbelép az Ő igazságszolgáltatásával.

  A Világ nem egy a béke, a jó és a világosság világára érett meg, sokkal inkább nagy ítéletre: mert a bűn ítéletet követel, a bűn, amely ma az egész világon uralkodik, de amelyről a New Age mozgalomban egyetlen szó sem esik. Értelmetlen dolog egy olyan béke-birodalomról álmodni, amely soha nem jön el.

  Először az emberiségnek mint egésznek belülről kellene megújulnia a bűnbánat által; és nem gyűlöletben, hatalomvágyban, irigységben és erőszakosságban élni, hanem a szívnek kellene átalakulni és tele lenni szeretettel.

  Aki az emberiség állapotát látva, hogy a többség milyen iszonyatos bűnükben él és azt gondolja, hogy most egy új paradicsomi kor következik, az egyszerűen vak.

  Egy új kor csak új emberekkel következhet be és ez csak Jézus Krisztuson keresztül történhet meg, a megbánás útján az Ő megváltó vérének erejében, Ezért a hangzatos beszédek az új korról -amelyek testvériességről és nagylelkűségről szólnak, mint azt Maitreya az ujságokban ígérte- tiszta hazugság. Az embereket rafinált módon csapják be, akár a keresztényeket is, mint ezt az Új Testamentum előre megmondta:

“A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.” /1 Tim. 4:1/

  Nyilvánvaló: aki Isten igazsága fényében él, az Igazság mellett áll és beismeri, hogy ő bűnös és Istenhez tér, az nem dőlhet be ennek a hazugságnak az új korról, amelyben nem lesz többé háború és béke és öröm uralkodik benne. Jézus egyedül az Igazság és Ő mondja az igazságot /Ján. 14:6/. Az igazság az emberiségről ma az, hogy az egész világ sötét az emberek gonoszságai miatt. Isten parancsait félre dobták és mindenáron élni akarnak, önmagukat megvalósítani. Mindezt támogatja a mozgalom: a válást, a női-férfi homoszexualitást, más szexuális perverzitásokat. A “másképpengondolkodókat” pedig mint “rákos sejteket” kell eltávolítani. Érvényesek ma Ézsaiás próféta szavai:

“A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.” /Ézs. 24:5/

“Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.” /Ézs. 24:6/

Vagy-vagy

  Mivel a New Age mozgalom nagy félrevezetése lelepleződött, következtetéseket kell levonnunk, mielőtt túl késő lenne: Senki ne hagyja magát becsapni Lucifer e hamis fénye által!

  Senki ne essen bele abba a hazugságba, hogy itt a Földön lehetséges lenne egy Paradicsomot teremteni anélkül, hagy a bűnöktől megszabadulnánk! Ismerjétek fel, hogy ez nem más, mint a kereszttől való vonakodás, ha az ember egy állítólagos paradicsomi “új kor”-ba akar menekülni. Nem akarnak szembenézni a tényekkel, hogy a bűnre ítéletnek kell következnie. Az csak egy téveszme, hogy megtérés nélkül egy “gyógyult Világ” valósuljon meg. Ilyen ötlet csak a Sátántól jöhet, ami természetesen hazugság, és így össze fog omolni. lásd. Ézsaiás 47:11-15

  A New Age mozgalom programja ámítás. A Sátán birodalmába vezet és magával húzza mindazokat, akik hisznek neki.

  Engedd meg, hogy a hívást továbbadjam: Fordulj el ettől az agyrémtől! Aki az Örökkévaló és Szent Istent, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atyját ismeri, és Jézust mint Megváltót és Üdvözítőt elfogadja, az nem teheti meg azt, hogy ugyanakkor Lucifert imádja, démonokat tiszteljen és nekik szolgálójuk legyen. A Szent írás mondja:

“…mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta…” /2 Kor. 6:15,16/

“Annak okáért menjetek ki közülük és szakadjatok el…” /17. vers/

  A döntésről van tehát szó: vagy elszakítjuk magunkat mindattól, ami a mozgalommal kapcsolatban áll – vagy nem tesszük ezt meg és ezzel a Sátán oldalára állunk, melynek következménye az örök halál lesz. Ma ismét felhangzik Illés kiáltása: “Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt; ha pedig Baál, kövessétek azt.” /1 Kir. 18:21,b/

  Tehát vagy-vagy. Életről és a halálról van szó. Csak a kereszthordozóknak lesz részük Isten királyságában. Ezen idök nyomorúságai közepette is meg fogjuk tapasztalni Jézus szeretetét, aztán pedig nagy örömben együtt leszünk vele, örökké. Jézus meg akarja az embereket menteni. A legtöbben, akik a mozgalomhoz tartoznak ill. szimpatizálnak vele, félre vannak vezetve. A félrevezetetteknek fel kell nyitni a szemét, hogy észerevehessék, hogy a Sátán csapdájába kerültek. Segítséget jelenthet, ha mi -ahol csak lehetséges iratokat adunk tovább, amelyek a mozgalmat leleplezik és bibliai reménységünkről tanuságot tesznek. Ez a mozgalom olyan, mint egy ragály, amely felfoghatatlan méretekben embereket fertőz meg.

  Tehát most kell cselekednünk, mielőtt késő lenne és emberek további ezrei lennének félrevezetve. Jézus mondta: “Én vagyok a Világ Világossága; aki engem követ nem járhat a sötétségben hanem övé lesz az életnek világossága.” /János 8:12/ Halljuk meg Jézus hangját: “Gyere, kövess engem!” Igen, Jézus a jó Pásztor azt mondja:

“AZ ÉN JUHAIM HALLJÁK AZ ÉN SZÓMAT, ÉS ÉN ISMEREM ŐKET,

ÉS KÖVETNEK ENGEM; ÉS ÉN ÖRÖK ÉLETET ADOK NÉKIK;

ÉS SOHA ÖRÖKKÉ EL NEM VESZNEK,

ÉS SENKI KI NEM RAGADJA ŐKET AZ ÉN KEZEMBŐL.”

János 10:27-28/

Vonatkozó munkák jegyzéke

 • Klaus Berger/ Rolf-Dieter Wiedenmann: New Age; Evangéliumi rádió Wetzlar, 1248/28 sz, beszéd 1986. 8. 15-éről
 • Constance Cumbey: Die sanfte Verführung, Hintergrund und Gefahren der New Age-Bewegung (eredeti cím: The Hidden Dangers of the Rainbow – A szivárvány rejtett veszélyei); Asslar, 1986.
 • Marilyn Ferguson: Die sanfte Verschvörung, Persönliche und Gesellschaftliche Transformation im Zeitalter des Wassermanns (A szelíd összeesküvés, személyes és társadalmi átalakulás a Vízöntő korszakában); München, é. n.
 • Michael Freitag: Die Wende, das Heil (A forduló, az üdvösség); Frankfurter Allgemeine magazin, 1987. 3. 13. 367. füzet
 • Reinhard König: New Age, Geheime Gehirnwasce, Wie man uns heute für morgen programmiert (New Age, titkos agymosás, hogyan programoznak minket ma a holnapra); Neuhausen-Stuttgart, 1986.
 • Peter Lalonde: Omega Letter (Omega betű) 1986. szept., North Bay, Ontario, Kanada
 • Hans-Jürgen Ruppert: New Age, Endzeit oder Wendezeit? (New Age, a végső idö vagy a fordulat ideje?); Wiesbaden, 1985.
 • Walter Schmidt: Verschwörung im Zeichen des Wassermanns (Összeesküvés a Vízöntő jegyében); Evangélikus gyülekezeti lap Württemberg számára, 1987/8.
 • Ulrich Skambraks: Természetfölötti, a fantáziahullám és ennek háttere; előadás 1987. 3. 13-án Wilnsdorf-Wildenben, a Szabad Evangélikus Gyülekezetben (audiokazetta)

Lábjegyzetek

 1. C. Cumbey i.m. 45. old.
 2. H.G. VJells: Die offene Verschwörung – Aufruf zur Weltrevolution (A nyílt összeesküvés – Felhívás világforradalomra), C. Cumbey után, i.m. 143. old.
 3. U. Skambraks, i.h.
 4. C. Cumbey, i.m. 68. old.
 5. C. Cumbey után, i.m, 18. old.
 6. C.Cumbey, i.m. 145. old.
 7. C. Cumbey után, i.m. 61. és köv. old.
 8. E.Dowling: Einführung zu “The Aquarian Gospel of Jesus the Christ” (Bevezetés a “Vízöntői evangélium Jézus a Krisztusról”-hoz), C. Cumbey után, i.m. 90. old.
 9. S. Spangler: Reflections on the Christ (Elgondolások a Krisztusról), C. Cumbey után, i.m. 165. old.
 10. A transzperszonális pszichológia olyan átélésekre törekszik, amelyek az individuum, azaz a saját személyiség és a saját tudat határain túlhaladnak. Ennél az ember feladja önálló személyi létét, és hagyja magát pszichotechnikusoktól uralni és manipulálni, hogy ílymódon korábbi életekbe vagy más világokba merülhessen bele.
 11. C. Cumbey, i.m. 149. old.
 12. A teljes szöveg megtalálható C. Cumbey-nál, i.m. 233. és köv. old.
 13. B. Creme C. Cumbey után, i.m. 91. old.

1 teozófia: az emberi léleknek az istenséggel való egységéről szóló misztikus vallási elmélet,amely szerint a kiválasztottak közvetlen kapcsolatba juthatnak a túlvilággal.

2 antropozófia: a teozófia egyik fajtája; e tan szerint az ember szellemisége a világ- mindenség szellemiségéhez vezet, s az ember testében egy éteri és egy asztráltest van.

3 Illuminátusok: tört. Felvilágosultak, megvilágosultak; a felvilágosodást terjesztő, a szabadkőművességhez hasonló különféle európai titkos társaságok tagjai a 16-18. században.

4 zodiákus: az égboltnak a nappálya két oldalán elterülő 12 egyenlő részre – jegyreosztott keskeny sávja/.

5 iniciáció: beavatás, beavató szertartás

Létrehozva 2022. április 22.