Nyílt levél

Két és fél évet várt a Müncheni Egyetemen tanító professzor, Dr. phil. habil. Dr. h.c. Josef M. Seifert, hogy az eredetileg egy bíboroshoz intézett levelét nyilvánosságra hozza, és így immár az Anyaszentegyház minden bíborosához, érsekéhez és püspökéhez szóljon általa. Ha valakinek személyes ismerőse lenne bármely püspök, érsek vagy bíboros, továbbítsa neki. Hátha ez segít.

Eminenciás urak, a Katolikus Egyház tisztelt bíborosai, érsekei és püspökei!

Az alábbi levelet két és fél évvel ezelőtt írtam egy bíborosnak, akivel évek óta baráti viszonyban vagyok, és aki nem sokkal azelőtt, sok más püspökhöz és bíboroshoz hasonlóan, egy megjelent interjúban azt mondta, hogy a Ferenc pápával szembeni kritika nagy gonoszság, amelyet ki kell irtani. A megszólított bíboros rendkívül kedvesen válaszolt a levelemre, de tudomásom szerint nem tett semmi mást.

Tekintettel XVI. Benedek pápa halálára és arra a hírre, hogy Ferenc pápa már aláírta a lemondólevelét, amely egészségi állapotának jelentős romlása esetén lép hatályba, és tekintettel egy hamarosan összehívható konklávéra, úgy gondolom, hogy e levél tartalma minden bíborost, valamint érseket és püspököt érint. Ezért, miután eltávolítottam belőle minden utalást arra, hogy eredetileg melyik bíboroshoz szólt, most nyílt levélként minden bíboroshoz, sőt mindazokhoz intézem, akik különböző mértékben felelősséget viselnek az Egyházban. Adja meg a Szentlélek, hogy e levél minden sora, amely megfelel az igazságnak és Isten akaratának, gyümölcsöző legyen a Szent Egyház és sok lélek javára, és hogy egyetlen szó se ártson benne az Egyháznak, Krisztus menyasszonyának. Sziénai Szent Katalin ünnepét választottam a közzétételre, mert ő egyedülálló módon egyesítette a pápa mint Krisztus földi helytartója iránti legbensőségesebb tiszteletet két nagyon különböző pápa kíméletlen bírálatával. Most pedig térjünk rá a levél szövegére, amelyet mindannyian úgy olvashatnak, mintha személyesen nekik lenne címezve.

2023. április 30-án, Sziénai Szent Katalin ünnepén

Eminenciás Bíboros úr …

Meg kell vallanom, hogy aggodalommal és szomorúsággal tölt el egy állítólag Öntől származó, Ferenc pápát érintő kritikával kapcsolatos nyilatkozat. Ha hihetünk a médiának, Ön egy interjúban azt mondta, hogy a pápát ért kritika “határozottan negatív jelenség, amelyet a lehető leghamarabb ki kell irtani“, és hangsúlyozza, hogy a pápa “a pápa és a katolikus hit letéteményese“.

Hogyan mondhatja, hogy a pápával szembeni kritika rossz? Nem bírálta már Pál apostol is erőteljesen és nyilvánosan az első pápát, Pétert? Sziénai Szent Katalin nem kritizált-e két pápát még keményebben?

Úgy tűnik, Ön nem érti, hogy sok katolikus miért kritizálhatja Ferenc pápát, annak ellenére, hogy ő “a pápa”. Ezzel szemben én azt nem értem, hogyan lehet az, a négy dubia-bíboros kivételével az összes bíboros láthatóan hallgat, és nem tesz fel kritikus kérdéseket a pápának? Hiszen sok minden van, amit Ferenc pápa mond és tesz, ami nemcsak kritikus kérdéseket, hanem szeretetteljes kritikát is kiválthatna.

Emlékezzünk a Ferenc pápa és Ahmad Mohammad Al-Tayyeb nagy imám által aláírt, minden ember testvériségéről szóló nyilatkozatra, amely kimondja:

“A vallások, a bőrszín, a nem, az etnikum és a nyelv pluralizmusát és sokféleségét Isten akarta bölcsességében, amellyel az embereket teremtette“.

Nem lenne vajon eretnekség és szörnyű zűrzavar azt állítani, hogy Isten a vallások különbözőségét és így minden bálványimádást és eretnekséget is közvetlenül akarta, úgy, ahogyan a két nem különbözőségét is akarta – azaz pozitív akaratával? És valóban, az Abu Dhabi Nyilatkozat nem sokkal rosszabb, mint az eretnekség: immár nem hitehagyás? Hogyan akarhatott volna Isten pozitív teremtő akaratával olyan vallásokat, amelyek elutasítják Jézus istenségét, tagadják a Legszentebb Szentháromságot, elutasítják a keresztséget, minden szentséget és a papságot? Vagy hogyan akarhatta volna egyáltalán a többistenhitet vagy a bálvány Baal vagy Pachamama kultuszát? Nem mond ez teljesen ellent Illés próféta és minden más próféta üzenetének, valamint Jézus szavainak?

Nem kellene-e valamennyi bíborosnak és püspöknek határozottan kimondania a “non possumus”-t (nem tehetjük), amikor Ferenc azt követeli, hogy ez a “dokumentum” legyen a papképzés alapja minden szemináriumban és teológiai fakultáson?

Isten soha nem akarhatta vagy hagyhatta jóvá közvetlenül és pozitívan még az eretnek keresztény vallásokat sem, csupán megengedte őket, mivel ezek tagadják a bibliai és katolikus hit pilléreit, mint például azt a bibliai tanítást, hogy örök üdvösségünk nem egyedül Isten kegyelméből történik, hanem szabad együttműködésünkre és jó cselekedeteinkre van hozzá szükség. Hogyan akarna tehát közvetlen és pozitív akaratával olyan vallásokat, amelyek elutasítják a keresztény hit alapjait és magát Krisztust?

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2023. május 7.