Útmutató egy jó szentgyónáshoz

Útmutató egy jó szentgyónáshoz

Az új év sokaknak új fogadalmakat jelent. Ez nem feltétlenül jelent rosszat. Egy alapos szentgyónás sok mindenre rádöbbenthet saját  igazságérzetünk mértékéről. 

Az alábbi útmutató sokadik ránézésre is több mint alapos lelkiismeret vizsgálatra indít. Biztosan nem fog menni egyszerre. Próbáljuk meg részekben értelmezni és elgondolkozni ezen a félelmetes bűnlistán.

Földi ésszel túl soknak tűnik, az Úr szemében csak egy kicsit részletesebb lista, mint amihez általában hozzászoktunk.

A szerk.

Egy jó szentgyónáshoz elengedhetetlenül szükséges: 

1. Az elkövetett bűnök felett érzett igaz bánat; 
2. Minden, az utolsó gyónás óta elkövetett halálos bűn megvallása; 
3. A kiszabott vezeklés elvégzése és az okozott kár lehetőség szerinti jóvátétele. 

A. Imádság a szentgyónás előtt

Édes jó Istenem, te mindig szívesen bocsátod meg bűneinket s irgalmas jósággal fogadod vissza a bűnös embert kegyelmedbe; tekints nagy könyörületességgel az én szegény lelkemre. Sokszor és sokat vétettem ellened és most ismét visszatérek hozzád, hogy a bűnbánat szentségében bűneim bocsánatát megnyerhessem. Segíts Uram, hogy e nagy kegyelemhez kellően előkészüljek; világosítsd meg értelmemet, hogy minden bűnömet megismerjem; indítsd meg szívemet és akaratomat, hogy minden bűnömet irántad való szeretetből megbánjam; vezéreld nyelvemet, hogy minden megismert és megbánt bűnömet őszintén és teljesen meggyónjam, hogy megtisztult lélekkel szeretetedbe ismét visszajuthassak. 

Szentlélek Úr Isten, lelki világosság forrása, világosítsd meg kegyelmed sugarával emlékezetemet és segíts engem bűneim megismerésében. Mutasd meg nekem azokat oly világosan, amint egykor látni fogom őket, amikor halálom pillanatában előtted ítéletre megjelenek. 

Szűz Maria, kegyelem és irgalom anyja, bűnösök oltalma, kérd értem szent Fiadat, hogy szent gyónásomat méltóan végezhessem, bűneimtől megtisztuljak és szent kegyelmével új, szebb, bűntelen életet élhessek. 

Istennek minden szentjei s főleg ti, akik e földi életben a bűnbánatra oly szép példát adtatok, kérjétek a jó Istent, hogy példátokat töredelmes lélekkel követhessem.

Amen. 

B. Lelkiismeret-vizsgálat (lásd D. pont) 

C. A bánat és erősfogadás felindítása 

Istenem, íme, előttem vannak bűneim! Keresnem kellett volna téged, és nem törődtem veled. Szeretnem kellett volna téged, és megvetettem hálátlanul, könnyelműen szent akaratodat. Te Alkotóm vagy, és én gyarló teremtményed vagyok; te Megváltóm vagy, és én szerető szívedet bántalmaztam; te Megszentelőm vagy, és én megrontottam magamban képmásodat. Bűnt bűnre halmoztam; megszegtem jófeltételeimet, üdvös ígéreteimet, ellenálltam szent kegyelmednek. 

Őszinte szívvel szánom és bánom, hogy tégedet, szeretetreméltó, jó Istenemet, megbántottalak. Bűneimet utálom és meg is fogadom, hogy azokat mind őszintén meggyónom, elhagyom és megjavulok. 

Adj Uram, e komoly szándékomhoz erőt és kegyelmet, állhatatosságot és kitartást, hogy kész legyek inkább meghalni, mint téged, végtelenül jó Istenemet, súlyosan megbántani. 

D. Bűneink megvallása 

A gyóntatószékbe lépés után letérdelünk és ezt mondjuk: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Általános és az előző gyónást érintő kérdések: 

1.
a.) fiú vagyok 

b.) lány vagyok 

c.) férfi vagyok 

d.) nő vagyok
és 

a.) nőtlen, illetve hajadon vagyok. 

b.) egyházi házasságban élek és __ gyerekem van. 

c.) egyházilag érvényes házasságom van, de külön élek a házastársamtól. 

d.) özvegy vagyok és egyedül élek. 

2. 
Utoljára gyóntam ezelőtt. 1. kb. __ héttel 2. kb. __ hónappal 3. kb. __ évvel 

3. 
Érvényesen gyóntam és a kiszabott elégtételt elvégeztem. 

4. 
Még nem végeztem el a kiszabott elégtételt. 

5.  
Utolsó gyónásaim egyikén tudatosan kihagytam egy vagy több súlyos bűnt. 
1. Mennyit? ____________________
2. Melyiket? ___________________ 

6. Utolsó gyónásaimban elfelejtettem egy vagy több súlyos bűnt megvallani 
1. Mennyit? ____________________
2. Melyiket? ___________________ 

,,Alázattal és bűnbánattal megvallom bűneimet” 

I. Isten első parancsáról: „Én vagyok a Te Urad, Istened” 

101. Elmulasztottam a reggeli és/vagy az esti imát: 
1. egyszer 
2. néha 
3. mindig

102. Figyelmetlenül, illetve tiszteletlenül imádkoztam. 
103. Evés előtt nem imádkoztam.
104. Szégyelltem hitemet és nem vallottam meg. 
105. Hittem babonában.
106. Okkult praktikákban vettem részt, pl. asztaltáncoltatáson, üveggömb kérdezésén, jósnőt kerestem fel, hittem a horoszkópnak. 

107. Szentségtörést követtem el, például: 
1. érvénytelenül gyóntam 
2. súlyos bűn állapotában áldoztam 
3. szent dolgokat helytelenül használtam 
4. megszentelt dolgokat megbecstelenítettem

108. Nem képeztem magam a katolikus hitben a katolikus katekizmus tanulmányozása, katolikus könyvek olvasása, vallásos előadásokon való részvétel stb. által. 

109. Önszántamból kételkedtem valamely hittételben, például: 
1. Mária állandó szüzességében 
2. Jézus valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben 
3. Jézus Krisztus istenségében 
4. valamely más dogmában

110. Hitellenes 
1. könyvet olvastam 
2. filmet néztem 
3. könyvet, cikket írtam 
4. könyveket, újságokat, filmeket adtam el

111. Hitellenes beszédeket 
1. hallgattam
2. tartottam

112. Aktívan részt vettem nem-katolikus szertartáson. (A passzív részvétel bizonyos komoly okokból megengedett, pl. családi esküvőn, temetésen.)

113. Katolikusellenes párt vagy közösség tagja 
1. vagyok 
2. voltam

114. Vakmerően bizakodtam Isten irgalmasságában, pl. azzal a gondolattal követtem el egy bűnt, hogy majd úgyis meggyónóm. 
115. Zúgolódtam Isten utasításai ellen, elégedetlen, hálátlan voltam Istennel szemben. 

II. Isten második parancsáról: „Isten nevét hiába ne vegyed”

201. Isten vagy a szentek nevét 
1. könnyelműen, tiszteletlenül ejtettem ki 
2. szitkozódva ejtettem ki hányszor? ________ 

202. Szükségtelenül vagy hamisan esküdtem. 
1. Milyen alkalomból? _______
2. Hányszor? ________

203. Egy fogadalmat, azaz egy Istennek tett ígéretet nem tartottam be. 
1. Mit? ________ 

III. Isten harmadik és az Egyház első és második parancsáról: „Emlékezz meg róla, hogy az Úr napját megszenteljed” 

Vasár- és egyházilag előírt ünnepnapokon kötelező 
1. szentmisén részt venni 
2. a szolgai munkát kerülni

Az egyházilag előírt ünnepekhez Magyarországon a következő ünnepek tartoznak: 
1. Urunk születésének főünnepe: december 25. 
2. Urunk születésének oktávja: január 1. 
3. Mária mennybemenetele: augusztus 15.

301. Szentmisét mulasztottam vasár- és ünnepnapon. 
1. Igaz ok nélkül. 
2. Elkéstem vagy túl korán elmentem. 
3. Áhítat nélkül vettem részt a misén.

A szentmiseáldozaton való részvétellel Istent dicsőítjük és előtte tisztelgünk. Ezért ne látogassuk az új misét, melyek ugyan érvényesek lehetnek, de az igaz hittől elvezetnek. 

302. Nyomós ok nélkül nehéz és hosszantartó testi munkát végeztem vasár- és ünnepnapon, pl. füvet nyírtam, autót javítottam. 
1. Hányszor? __________
2. Milyen sokáig? ________

IV. Isten negyedik parancsáról: „Atyádat és anyádat tiszteld!” 

401. Engedetlen voltam szüleimmel, illetve elöljáróimmal szemben.
402. Rosszat kívántam szüleimnek.
403. Megvetettem, kigúnyoltam szüleimet, nevelőimet, feletteseimet.
404. Szüleimmel, nevelőimmel, feletteseimmel szemben akaratos és dacos voltam. 
405. Szeretetlenül, szemtelenül vagy tiszteletlenül beszéltem szüleimről, nevelőimről, elöljáróimról. 
406. Nem imádkoztam szüleimért, nevelőimért és feletteseimért.
407. Veszekedtem testvéreimmel.
408. Nem gondoskodtam gyermekeim testi jólétéről.

409. Nem gondoskodtam eléggé gyermekeim szellemi, lelki neveléséről. 
1. Nem szüntettem meg körülöttük a bűnre szolgáló alkalmakat. 
2. Nem gondoskodtam vallási nevelésükről. 
3. Nem buzdítottam őket a szentségek vételére. 
4. Rossz példát mutattam nekik.

410. Nem gondoskodtam öregkorukban szüleimről.

V. Isten ötödik parancsáról és a felebaráti szeretetről: „Ne ölj! Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” 

501. Kárörvendő voltam.
502. Képmutató, alakoskodó voltam.
503. Gyűlölködő voltam.
504. Bosszúvágyó voltam.
505. Kötekedő, veszekedő voltam.
506. Mindent jobban tudó, tudálékos voltam.
507. Haragtartó voltam.
508. Dühös, indulatos, heves voltam.
509. Türelmetlen voltam embertársaim iránt.
510. Nem iparkodtam eléggé kibékülni haragosaimmal, illetve kikerülni az ellenségeskedésre szolgáló alkalmakat.
511. Rosszul viselkedtem.
512. Kíváncsi voltam, és olyan dolgokba avatkoztam, amikhez semmi közöm.
513. Hiú voltam külsőmre, illetve viselkedésemben.
514. Irigy voltam mások vagyonára, szerencséjére és életvitelére.
515. Féltékeny voltam mások sikerére, szerencséréje.
516. Durva, követelődző, rideg, nagyképű voltam embertársaimmal.
517. Elhanyagoltam állapotbeli (iskolai, házastársi, munkahelyi) kötelességeimet.
518. Saját hibámból nem tartottam be ígéretemet.
519. Megütöttem, illetve más módon megsebesítettem valakit.
520. Szándékosan lelki fájdalmat okoztam valakinek.
521. Kigúnyoltam valakit.
522. Ridegen beszéltem másokról.
523. Gyűlöltem valakit.
524. Belegázoltam másnak a becsületébe azáltal, hogy rejtett hibáit kibeszéltem.

525. Egy ártatlant
1. megöltem
2. abortuszom volt.

526. Idegen bűn szárad rajtam, amennyiben 
1. bűnt tanácsoltam 
2. valakinek bűn elkövetésére adtam parancsot 
3. beleegyeztem mások bűnébe 
4. másokat bűnre csábítottam, pl. helytelen öltözékkel 
5. dicsértem mások bűnét 
6. hallgattam, mikor valaki bűnt követett el 
7. nem büntettem meg mások bűnét 
8. részt vettem mások bűnében 
9. védelmeztem mások bűnét

527. Veszélyeztettem saját, illetve mások életét helytelen viselkedésem által. pl. a közlekedésben
528. Megpróbálkoztam az öngyilkossággal.
529. Mértéktelen és válogatós voltam evésben, ivásban, dohányzásban. 
530. Kitettem magam annak a veszélynek, hogy bűnt kövessek el. 
531. Nem kerültem el az alkalmat a bűn elkövetésére.
532. Elmulasztottam élő, illetve halott rokonaimért imádkozni. 

VI. Isten hatodik és kilencedik parancsáról: „Ne paráználkodjál!” 

601. Tetszéssel foglalkoztam és időztem szemérmetlen gondolatoknál.
602. Céltalan gondolkodással és töprengéssel önszántamból keltettem fel magamban szemérmetlen érzéseket. 
603. Örömmel emlékeztem vissza az elkövetett vétkeimre.
604. Szemérmetlen szándékkal kívántam valamit megnézni, hallani, tenni.
605. Szemérmetlenséget tetszéssel beszéltem, hallgattam, énekeltem, olvastam. 
606. Vétkeztem szemérmetlen pillantásokkal (rossz színházi előadás, film, mozi). 

607. Vétkeztem szemérmetlen érintésekkel 
1. magamon 
2. máson

608. Szemérmetlenséget követtem el 
1. egyedül
2. mással
a) asszonnyal
b) leánnyal 
c) férfivel
d) fiúval

609. Engedtem, hogy más szemérmetlenséget kövessem el rajtam. 

610. Vétkeztem a házastársi kötelességeim ellen 
1. gondolattal és/vagy kívánsággal 
2. szavakkal 
3. tettel – Hányszor? _______
a.) fogamzásgátlót használtam 
b.) a házastársi kötelességemet nem teljesítettem 
c.) megszakítottam a házasságot 

VII. Isten hetedik és tizedik parancsáról: „Ne lopj!” 

701. Visszaéltem valakinek a bizalmával. 

702. Megloptam valakit. 
1. Mit? ____________ 
2. Mennyit?  ___________

703. Becsaptam valakit. 
1. Mivel?_________

704. Valamely közlekedési eszközön (metró, busz, vonat, villamos) érvényes jegy nélkül utaztam. 
705. Rossz, hanyag munkát végeztem vagy rossz árut szállítottam.
706. Alkalmazottamnak nem fizettem ki időben megérdemelt bérüket.
707. Kárt okoztam másnak a vagyonában. Mit? ________________
708. Szerződéseket, pl. munka-, adás-vételiszerződéseket nem tartottam be, igazságtalan voltam örökösödési ügyekben. 
709. Kölcsönzött dolgokat nem adtam vissza.
710. Tékozló voltam, jó ehető ételt eldobtam.
711. Rámbízott titkokat vagy hivatali/szakmai titkokat másoknak elárultam.
712. A másoknak okozott kárt nem térítettem meg, a becsületükön, illetve javaikon elkövetett kárt nem tettem jóvá. 

VIII. Isten nyolcadik parancsáról: „Hamis tanúságot ne tégy!”

801. Hazudtam: 
1.szükségből 
2. tréfából 
3. udvariasságból 
4. ártottam ezzel másnak

802. Ok nélkül gyanúsítottam valakit.
803. Valódi ok nélkül kibeszéltem más bűnét vagy hibáját. 
804. Hízelegtem, hogy ezzel előnyökhöz jussak.
805. Nyilvánosan megszégyenítettem valakit. 
806. Megrágalmaztam valakit, vagyis olyan hibákat állítottam valakiről, ami nincs neki. Nem vontam vissza, amivel valakit megrágalmaztam. 
807. Felnagyítottam más valóban meglévő hibáját.
808. Igaztalan voltam viselkedésemben és beszédemben. 

IX. Az Egyház parancsairól: 

901. Az előírt napokon (Hamvazószerdán es Nagypénteken) nem böjtöltem és nem tartoztattam meg magamat. 
902. Elmulasztottam az év péntekein az önmegtartoztatást, illetve valamilyen bűnbánati cselekmény végrehajtását. 
903. Nem teljesítettem húsvéti kötelezettségeimet, vagyis nem gyóntam legalább egy évben egyszer, és nem áldoztam meg húsvétkor sem.

X. A hét főbűnről:

A főbűnökben rejlenek fő gyengeségeink. A konkrét erős fogadásnak feltétlenül ezekre a pontokra kell koncentrálnia! 

1001. Gőgös, nagyképű, öntelt, beképzelt, tetszeni vágyó, kacér voltam.
1002. Zsugori voltam, nem voltam hajlandó szükséget szenvedő embereknek segíteni. 
1003. Irigy, kárörvendő voltam.

1004. Rest voltam 
1. hivatásbeli kötelességeimben 
2. imában és a szentségek vételében

1005. Haragos voltam. 

1006. Mértéktelen voltam. 
1. evésben, ivásban 
2. valami másban

1007. Buja voltam. 

Vezeklés/Elégtétel 

1. Rózsafüzér 
1. örvendetes 
2. fájdalmas 
3. dicsőséges 

a.) egy tized 
b.) két tized 
c.)öt tized 

2. Litániák 
1. Lorettói 
2. Jézus Szent Neve 
3. Jézus Szent Szíve 
4. Jézus Szent Vére 
5. Szent József 
6. Mindenszentek 

3. Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség az Atyának, és Fiúnak és Szentlélek Istennek 
1. egyszer 
2. kétszer 
3. ötször 
4. Jézus öt sebének tiszteletére 

F. Hálaadó ima a gyónás után 

Szeretetreméltó Jézusom, nagy hálával tartozom neked, hogy engem, méltatlan bűnöst a bűnbánatra kegyesen meghívtál s vétkeim bocsánatát kegyelmesen megadtad. Vajha egykor az égben mindörökké élvezhetném irgalmasságodat! Eddig sokszor elveszítettelek, de a jövőben nem akarlak többé elveszíteni. Kegyelmeddel meg akarom változtatni életemet, hiszen mindenek fölött te érdemled az én egész szeretetemet! Ezután nem akarok többé tőled elszakadni, mert megfogadtam már, hogy inkább meghalok, mint téged megbántalak. 

Most, íme, megújítom ez ígéretemet. Megfogadom egyszersmind, hogy a bűnnek minden alkalmát elkerülöm s minden eszközt, módot felhasználok, hogy többé ne vétkezzem. S mert te, Istenem, ismered gyöngeségemet, adj kegyelmet, hogy hozzád halálomig hű maradjak; segíts meg, hogy a kísértés óráján mindig nálad találjak menedéket. 

Végtelen irgalmú Isten, a boldogságos Szűz és minden szentnek érdemeire kérlek, legyen előtted kedves e gyónásom. Pótolja gyarlóságomat határtalan irgalmad s őrizz meg engem kegyelmedben, aki élsz és uralkodol a Fiúval és a Szentlélekkel mindörökké. Amen.

Forrás

Létrehozva 2023. január 12.