Találkozás a kereszténységgel

Tomka Ferenc atya – többek között a gender ideológiáról szóló nagy sikerű összefoglaló szerzője – újabb könyvére bukkantam az interneten.  Egyformán szól keresőknek, hívőknek, frissen megkeresztelteknek vagy bérmálásra készülőknek, netán elfeledett hitigazságok frissítését keresőknek.

Akár tanultál hittant, akár nem; akár hiszel, akár csak keresed az igazságot; akár fiatal vagy, akár idősebb – ez a könyv segítségedre szeretne lenni, hogy felnőtt módon megismerd, és újra átgondold a kereszténység alapvető kérdéseit.

Kinek mit adhat e könyv?

– a katekumeneknek és katekumen csoportoknak?
– A 2000-es jubileum alkalmával hazánkban is életre kel a katekumenátus. E könyv különösen segítség lehet katekumenek és csoportjaik számára, vagyis olyan felnőttek és fiatalok számára, akik szeretnének megismerkedni a kereszténységgel, szeretnének szentségekhez (kereszteléshez, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz) járulni, illetve szeretnének egy gyermekes vagy felületes vallásosság után elmélyült hitre eljutni. (A könyvnek a katekumenátus során való alkalmazásáról a “függelékben” találhatnak részletes eligazítást a katekumenek és a csoportvezetők.)

– a nem hivőknek, keresőknek?
– E kötet jelentős részben a nem hivőkkel, keresőkkel való beszélgetésekből született, az ő ismereteikre épít, az ő keresésükre szeretne választ adni. A könyv ismételt kiadásainak legszebb gyümölcsei azok a keresők, akik általa kaptak választ kérdéseikre, s jutottak el a hitre. (Sok százuknak levelei, és még többüknek híre jutott el a Kiadóhoz és a szerzőhöz).

– a hitüket újra átgondolni akaró fiataloknak?
– A hit időnkénti újra átgondolása pótolhatatlanul szükséges. Szükséges intellektuális szempontból. Egyrészt, mert számos kérdés minden életkorban másként vetődik fel, másrészt, mert maga az egyház, a teológia is állandóan fejlődik, és különös gyorsasággal alakul korunkban. És szükséges a hitismeretek felelevenítése abban az értelemben is, amennyiben a hit = élet. Mert hitünk valóban akkor él, ha “lefordítjuk” az életre. Korunkban hivatalos egyházi nyilatkozatokban, világiak és fiatalok különböző fórumain ismételten kifejeződött az igény egy világi aszketika iránt: amely a Jézussal egyesülő élet módjára vonatkozóan ad útmutatást a világban élő keresztényeknek. Könyvünk az intellektuális szempontokon túl sajátosan feladatának tartja ezt.

– a felnőtteknek?
– A kéziratot végigolvasva egy idős szerzetestanár ezt írta: “Egész teológiai szemléletem újra átgondolásához segített”. A katolikus teológia az utolsó 20 év alatt oly sokat alakult, hogy azt a keresztények többsége alig sejti, sőt olykor azoknak egy része se, akik 20-25 éve tanultak teológiát. S itt nem a szélsőséges vagy még ki nem érett teológiai nézetekről van szó, hanem az egyház hivatalos tanításáról, ahogyan az a II. vatikáni zsinatnak vagy II. János Pál pápának tanításában tükröződik. Sok serdülő, fiatal és felnőtt veti fel a kérdést: hogyan lehetséges az, hogy az idősebb generáció sok vallási kérdésben másként gondolkozik, mint a fiatalabb korosztály? Hogy van az, hogy ma mást tanítanak hittanon, mint 20 évvel ezelőtt? – A könyv amellett, hogy segítségére lehet a keresztény felnőtteknek (szülőknek, nagyszülőknek) abban, hogy választ tudjanak adni növekvő gyermekeik alapvető kérdéseire, egyúttal áttekintést ad korunk teológiájának új szempontjairól: pl. a Szentháromság teológiájáról, a kereszt-, a liturgia-, az ige-, a szentségek-, a húsvéti titok-, a Szentlélek, az egyház-, a papság-, a világiak-, a közösség stb. teológiájának lényegéről, s az egyes kritikus kérdések tárgyalásakor röviden foglalkozik a jelzett tanítás történetével és újabbkori alakulásával. Így választ fog adni a sokakat érintő kérdésre, hogy miért és mennyiben újult meg az egyház szemlélete egy-egy területen, illetve így a teológiában jártas olvasóknak is várhatóan sok új szempontot fog nyújtani.
A könyvet olvasó azonnal látni fogja, hogy hit-tankönyvet tart kezében, amely két iskolaév keretében foglalja össze anyagát. A tankönyv-jelleg, például a leckékre való felosztás, vagy a leckék és témakörök végén levő összefoglalások és kérdések remélhetőleg segítséget fognak nyújtani nemcsak a hitoktatóknak és nemcsak azoknak, akik ifjúsági vagy felnőtt hittanokon dolgozzák fel a könyvet, hanem azoknak a fiataloknak és felnőtteknek is, akiknek csak odahaza, magukban van módjuk elmélyedni abban.
A felnőtteket bizonyára nem fogja zavarni, ha a könyv kérdésfelvetései, illetve nyelve elsősorban az ifjúságot tartják szem előtt. Hiszen a témákat tekintve csupán néhány olyan fejezet van – mint például a házasságról vagy a szexualitásról szóló -, amelynek kérdései a felnőtteket csak közvetve érintik (de még a jelzett fejezetek szempontjainak átgondolása is elengedhetetlenül fontos szülők, nevelők számára).

– azoknak, akik már végigtanulták a “Nagykorúság Krisztusban”. hittankönyvet?
– E könyv a Nagykorúság Krisztusban c. hittankönyv bővebb változata. Ahhoz képest nemcsak jóval több példát, szemléltetést, magyarázatot tartalmaz, hanem sok lényegileg új kérdéssel, témával is foglalkozik. Pl. az idézett hittankönyvet tanulók-tanítók részéről gyakran elhangzott: E könyv sok olyan szempontot, gondolatot is tartalmaz, amelyekkel korábban kevéssé találkoztunk (például a már jelzett szentháromságos szemlélet, a húsvéti titok, – a Jézussal egyesülő élet, – a közösség központi szerepe stb. stb.). Vajon ezek az új szempontok mennyiben csupán a szerzők magánvéleményét tükrözik, illetve mennyiben az egyház tanításai? A rövidebb változatot ismerők számára tehát bizonyára különösen érdekes lesz e kötetben az, hogy a zsinati, illetve azt követő teológia számos szempontját nemcsak bemutatja, hanem röviden egymás mellé állítja a régi és új szemléletet, és vázolja a fejlődés okát.

– és a hitoktatóknak?
– Papok és világi hitoktatók remélhetőleg jól fogják tudni használni e kötetet a jelzett hittankönyv oktatásához, hiszen anyaga bőséges szemléltető magyarázataival, példáival, tesztkérdéseivel, a problémák teológiai hátterének alaposabb bemutatásával, az ún. “segédkönyv” több követelményének is megfelel.

Ezt szeretné tehát nyújtani a könyv az olvasóknak. Van azonban egy elengedhetetlen feltétele annak, hogy e kötet tanulmányozása-tanulása-tanítása gyümölcsözővé váljék. Az egyház legújabb útmutatásai – a Szentírás szellemében – korunk hitoktatásának legfőbb elveként hangsúlyozzák, hogy a kereszténység nem csupán ismeretek rendszere, hanem méginkább életforma. Jézus tanítását csak az értheti meg, aki élni kezdi azt.

“Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja – mondja Jézus -, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. Mindaz pedig, aki hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít az ostoba emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” (Mt 7, 24-27)

Sokan vannak, akik jártak hittanra. Sokan vannak, akik megismerkedtek Jézus tanításával, és egyedülállóan szépnek találták azt. S mégis elhagyták a kereszténységet. Miért? Mert “házukat homokra építették” . Sok hittanóra is ezért gyümölcstelen: mert ismereteket közöl csupán, és nem vezet el a jézusi életre.

Ha szilárddá akarod tenni hitben való előrehaladásodat, ha valóban meg akarod sejteni a kereszténység nagyságát, szépségét, vagy fel akarod eleveníteni ilyen tapasztalatodat, akkor el kell kezdened élni Krisztus tanítását. Nem elég elolvasnod és megtanulnod az itt leírtakat, hanem be is kell gyakorolnod azokat. Akár kezdő vagy a hitben, akár haladó, akár magad tanulmányozod e kötetet, akár hittanórán foglalkoztok vele (és bármilyen legyen is életkorod), akkor fogod igazán megérteni mondanivalóját – s az evangéliumot -, ha egy-egy rész anyagával körülbelül egy hétig foglalkozol, illetve megpróbálod életre váltani azt. Minden rész végén a III. pont (és a “feladat”) megfogalmazza heti tennivalóidat.

A könyv korábbi kiadásainak visszhangja igazolja, hogy valóban azok számára volt a leggyümölcsözőbb, akik így cselekedtek: akik egy-egy hétig foglalkoztak egy leckével, s a III. pontban foglalt tennivalókat lehetőség szerint napról napra próbálták megvalósítani. Ha Te is így leszel, sziklára építed házadat, s megtapasztalod (vagy még mélyebben megtapasztalod), hogy aki Jézust követi, az megtalálja önmagát és embertársait, – és így megtalálja az örömöt!

A könyv internetes változota megtalálható itt.


Tomka Ferenc atya honlapja
Tomka Ferenc plébániája (Káposztásmegyer)

Létrehozva 2012. január 1.