Húsz dolog, amit az őrangyalok tesznek értünk

Képzeljük el, hogy lenne egy testőrünk, aki mindig velünk van. Minden szokásos testőri feladatot elvégezne, például megvédene a veszélyektől, elhárítaná a támadókat és általában minden helyzetben ügyelne a biztonságunkra. De ennél többet is tenne: erkölcsi útmutatásokat ajánlana nekünk, segítene erősebb személyiséggé válni és elvezetne életünk végső céljához.

Nem is kell elképzelnünk, mivel már van egy ilyen testőrünk. A keresztény hagyomány őrangyaloknak nevezi őket. Létüket a Szentírás is alátámasztja, és mind a katolikusok, mind a protestánsok hisznek bennük.

De sajnos gyakran nem merítünk ebből a nagyszerű szellemi erőforrásból. (Én magam legalábbis biztosan nem!) Ha szeretnénk jobban igénybe venni az őrangyalok segítségét, segíthet, ha jobban megbecsüljük az értünk végzett szolgálatukat. Itt van húsz dolog:

1. Harcolnak a démonok ellen

Előfordul, hogy erkölcsi döntéseinket néha úgy látjuk,  mintha az egyik fülünkbe egy gonosz angyal suttogna, a másikba pedig egy jó angyal súgna bölcs tanácsot. Van ebben némi igazság: Aquinói Szent Tamás szerint az őrangyalok egyik feladata a démonok elleni küzdelem (Summa Theologica, 1. rész, 113. kérdés, 2–6. Cikk).

2. Védelmeznek a veszedelmektől

Az őrangyalok általában megvédenek minket mind a lelki, mind a testi veszedelmektől Aquinói Tamás szerint (113. kérdés, 5. bekezdés, 3. válasz). Ez a hit a Szentírásban gyökerezik. A 91. Zsoltár, 11–12 is kijelenti: „Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon. A kezükben hordoznak majd téged, nehogy kőbe üsd lábad.

3. Megerősítenek minket a kísértéssel szemben

Az őrangyalok nem pusztán elhárítják a gonoszt, de meg is erősítenek bennünket, hogy mi magunk is képessé váljunk erre. Ahogy Szent Bernát mondta egy prédikációjában: „Amikor gyakran úgy érzed, hogy a legsúlyosabb kísértés nehezedik rád, és erőn felüli próbatétellel nézel szembe, hívd segítségül őrangyalodat, vezetődet, segítődet szükségleteidben, megpróbáltatásaidban; kiálts hozzá és mondd: ’Uram, ments meg minket, mert elveszünk!’”

4. Bátorítanak bennünket

Szent Bernát azt is tanítja, hogy ilyen angyalokkal az oldalunkon nincs okunk félni. Bátornak kell lennünk, hogy bizodalommal éljük hitünket, és szembe nézzünk bármivel, amit az élet az utunkba hoz. Ahogy mondja: „Miért kellene félnünk ilyen védelmezők mellett? Azokat, akik minden utunkon megtartanak bennünket, nem lehet legyőzni, legkevésbé megtéveszteni. Ők hűségesek, körültekintőek, hatalmasak: akkor miért rettegjünk?

5. Csodálatos módon közbelépnek, hogy megmentsenek a bajtól

Az őrangyalok nemcsak „őrködnek”, hanem meg is menthetnek minket, ha már bajban vagyunk. Ezt illusztrálja Péter története az ApCsel 12-ben, amikor egy angyal segít az apostolnak kiszabadulni a börtönből. A történet arra utal, hogy saját angyala lépett közbe (lásd 12,15). Természetesen mi nem számíthatunk ilyen csodákra, de biztonságérzettel tölt el, hogy mindez lehetséges.

6. Születésünktől fogva védelmeznek bennünket

Az egyházatyák egyszer azon vitatkoztak, hogy az őrangyalokat születéskor vagy kereszteléskor rendelik-e mellénk. Szent Jeromos határozottan az előbbi mellett érvelt. Ennek alapja a Szentírás döntő fontosságú része, Máté 18,10, amely alátámasztja az őrangyalok létét. A versben Jézus azt mondja: „Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.” Aquinói Tamás szerint azért a születésünkkor kapjuk az őrangyalokat, mert a segítségük inkább a racionális természetünkhöz kapcsolódik, nem pedig a kegyelem rendjéhez (113. kérdés, 5. bekezdés, Válasz).

7. Mindannyiunk felett őrködnek – beleértve a hitetleneket is

Ez a következtetés a fentiekből ered. Aquinói Tamás világosan megmagyarázza, hogy Isten soha nem hagy el bennünket, még a bűnösöket sem. Ahogy Ludwig Ott, a híres dogmatikus teológus kifejtette: „A teológusok általános tanítása szerint nemcsak minden megkeresztelt embernek, de minden embernek, beleértve a hitetleneket is, születésétől fogva van egy külön őrangyala.” XVI. Benedek pápa azt is tanította, hogy az őrangyalok „az isteni gondviselés szolgái minden ember számára”. (Köszönet Jimmy Akinnek, hogy kiemelte ezeket a forrásokat.)

8. Emlékeztetnek bennünket a személy méltóságára

Ez következik a korábban elmondottakból. Különösen nyilvánvaló a Máté 18: 10-ből, ahol Jézus arra utasít minket, hogy ne „vessük meg” a „kicsinyeket”, mivel angyalaik vigyáznak rájuk. (Hálásan köszönöm John Piper protestáns prédikátornak, hogy erre rámutatott.) Ahogy Szent Jeromosnál olvassuk: ,,A lelkek értéke olyan nagy, hogy születésüktől fogva mindegyikhez rendelve van egy angyal, hogy védelmezze.” Piper hangsúlyozza, hogy az őrangyalok léte arra kell, hogy vezessen bennünket, hogy még jobban tiszteljük keresztény testvéreinket: „Ezért ne vessétek meg Jézus eme egyszerű, közönséges tanítványát! Angyali kísérete emlékeztessen arra, hogy kinek is a fia. ”

9. Emlékeztetnek bennünket Isten mindenkire kiterjedő gondoskodására

Aquinói Tamás kifejti, hogyan működnek közre az angyalok Isten minden emberre vonatkozó gondviselési tervében (113. kérdés, 6. bekezdés, Válasz). Ebből következik, hogy az angyaloknak az  a szerepe, hogy emlékeztessenek bennünket Isten gondoskodására.

10. Isten elé viszik szükségleteinket

Jézus Máté 18: 10-ben mondott szavai szerint az angyalok Isten arcát szemlélik, Akin megállapítja, hogy az őrangyalok közbenjáróként közvetlenül Isten elé terjesztik kéréseinket.

11. Közelebb visznek Istenhez

A fentiekből következik, hogy az őrangyalok abban is segítenek, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Még akkor is, ha Isten távolinak tűnik, emlékezz csak arra, hogy a személyesen mellénk rendelt őrangyal egyidejűleg közvetlenül szemléli Istent, ahogy a Katolikus Enciklopédia is említi.

12. A jóra sarkallnak bennünket

Az őrangyalok a jóra is indítanak bennünket. Ahogy Aquinói Tamás írja: „Továbbá nyilvánvaló, hogy az elvégzendő dolgokat illetően az emberi tudás és érzelmek sokféleképpen változhatnak és eltérnek a jótól; ezért szükséges volt, hogy az emberek mellé angyalok legyenek rendelve, hogy szabályozzák őket és a jóra vezessék őket. ” Aquinói Tamás szerint ide tartozik, hogy ösztönöznek bennünket a jócselekedetek végrehajtására. (Lásd: 113. kérdés, 1. bekezdés, válasz és 4. bekezdés, 3. ellenérv.)

13. Megerősítik Isten parancsolatait

Aquinói Tamás szerint őrangyalaink egyik szerepe az, hogy segítenek abban, hogy értelmünkkel kitartsunk az erények mellett. Főképp azt fejti ki, hogy az angyalok segítenek nekünk az óvatosság kialakításában azáltal, hogy Isten „egyetemes oktatójaként” átadják nekünk Isten tanításait (113. kérdés, 1. bekezdés, 2. válasz).

14. Rávilágítanak az igazságra

Aquinói Tamás szerint az angyalok “az érthető igazságot kínálják az embereknek” értelmes dolgokon keresztül (111. kérdés, 1. bekezdés, Válasz). Bár nem részletezi ezt a kérdést, az Egyháznak  alapvető tanítása, hogy az anyagi világ rámutat a láthatatlan spirituális valóságokra. Ahogy Szent Pál írja a Római levél 1:20-ban: „Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk.

15. Megerősítik az elménket

Aquinói Tamás szerint az angyalok másodsorban úgy világosítanak meg bennünket, hogy megerősítik értelmünket. Ahogy írja: „az alsóbbrendű emberi értelmet az angyali értelem cselekedete erősíti” (111. kérdés, 1. bekezdés).

16. A képzeletünk által kommunikálnak

Aquinói Tamás szerint őrangyalaink azon kívül, hogy az érzékszerveink és az intellektusunk által működnek, a képzeletünk révén is befolyásolnak bennünket, József álmait hozva példának (111. kérdés, 3. bekezdés: Ellenvetés és válasz). De az is előfordulhat, hogy nem ilyen nyilvánvaló dolgon keresztül üzennek, mint egy álom; finomabb eszközök által is tudnak, például egy „fantazmával”, amelyet úgy lehet meghatározni, mint egy érzékeink vagy képzeletünkbe idézett képet (111. kérdés: 1. bekezdés, válasz). A definíciót Bernard Wueller SJ adaptálta a Skolasztikus Filozófia szótárából.

17. Befolyásolják akaratunkat

Az angyalok nem tudják közvetlenül mozgatni az akaratot, de Aquinói Tamás szerint közvetett módon, érzékeink és értelmünk révén befolyásolni tudják, amint azt fentebb említettük (111. kérdés, 2. bekezdés, Válasz). Ez azt jelenti, hogy őrangyalaink lényünk minden részletét – érzékeinket, értelmünket és akaratunkat – a jó irányba befolyásolják.

18. Segítenek üdvösségünk elnyerésében

Az őrangyalok minden tevékenységének végső célja az üdvösségünk segítése Aquinói Tamás szerint. „Az angyalok azért lettek küldve, hogy szolgáljanak nekünk, és valójában azok számára nyújtanak hathatós segítséget, akik részesülnek az üdvösségben, ha figyelembe vesszük őrangyali szolgálatuk végső hatását, amely ennek az örökségnek a megvalósulását jelenti” – írja Aquinói Tamás (113. kérdés, 5. bekezdés, 1. Válasz). Itt a Zsid 1, 14-ből merít, amely kimondja: „Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget”.

19. Emlékeztetnek bennünket végső célunkra

Krisztusnak Máté 18:10-ben elhangzott szavaiból merítve Szent Ágoston azt sugallja, hogy az őrangyalok emlékeztetnek bennünket arra, hogy végső célunk Isten boldogító látása. Ezért használja az apostol a korábban idézett szavakat: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre.” Ezt a látást a hitünk jutalmául nyerhetjük el; és erről János apostol azt is mondja: Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában (1 János 3:2). Isten arcán az Ő megnyilvánulását kell érteni, amely nem hasonló ahhoz a testhez, amit mi annak hívunk ”(Isten városáról, 22. könyv, 29. fejezet).

20. Soha nem hagynak el bennünket

Az őrangyalok születésünkkor elvállalják kötelességüket, és halálunkig végzik. Aquinói Tamás számára ez annak a szélesebb körű igazságnak a kiterjesztése, miszerint soha nem esünk ki teljesen Isten gondviseléséből, még a bűnben és a kételyben sem: „Nyilvánvaló, hogy sem az ember, sem semmi más nem eshet el Isten gondviselésétől: amíg egy teremtmény létezik, addig az a gondviselés alá tartozik, amely minden lényre kiterjed. Istenről azt mondják, hogy gondviselésének rendje szerint elhagyja az embert, de csak annyiban, amennyiben megengedi az embernek, hogy valamilyen bűne vagy hibája miatt büntetést szenvedjen el. Hasonlóképpen az őrangyal sem hagyja el teljesen az embert…” (113. kérdés, 6. bekezdés, válasz).

A cikk forrása angol nyelven

E. Cs. fordítása

Létrehozva 2023. augusztus 8.