Az angyalok rendje

Szeráfok, fejedelemségek, trónusok…
Szent Tamás az angyalokról 

 

,Az angyalok titokzatos lények. Szívesen hiszünk bennük, bár sokszor ez a „hit” inkább a babonához közelít, és többnyire csak meseszerű elképzelésünk van az angyalokról. Egy másik gyakori jelenség, hogy főleg akkor jutnak eszünkbe, ha valami baj van: ekkor gyorsan segítséget kérünk tőlük, de amire elérkezne a köszönet ideje, már megfeledkezünk róluk.

Viszont a Szentírás, mind az Ószövetség, mind az Újszövetség, egyértelműen beszél az angyalok létéről, működéséről. Az angyalok léte (mind a jó, mind a bukott angyaloké) kinyilatkoztatott hitigazság.

​A mesés elképzeléseket – amelyek azért általában tartalmaznak legalább egy csöppnyi igazságot – elkerülendő, érdemes megismerkedni Aquinói Szent Tamásnak az angyalokra vonatkozó józan, de korántsem kiábrándító nézetével.

 Tamás Summa theologiae (A teológia foglalata) című művének Első részében (50-64. kérdések) foglalkozik az angyalok kérdésével. Ez a rész magyarul is megjelent.

 

 Az angyalok „társadalma”

Szent Tamás három hierarchiát és az egyes hierarchiákon belül három rendet ír le. A hierarchiák az angyali ismeret egyetemessége, a rendek feladataik szerint különböztethetők meg.

Az első hierarchia

 1. Az első hierarchia sajátossága a cél figyelembe vétele,
 2. a másodiké a teendőkről való rendelkezés,
 3. a harmadiké a cselekedet megvalósítása.

 
Az első hierarchia fő jellemzője, hogy az itt „helyet foglaló” szellemi lények, angyalok a dolgok lényegét magában Istenben tudják megismerni.
Ide tartoznak a szeráfok, a kerubok és a trónusok.

 • A szeráfok a szeretet fokában,
 • a kerubok az isteni titkok ismeretében előzik meg a többi rendet.
 • Bár a trónusok tökéletessége nem tartalmazza az előző kettőét, de rájuk is jellemző, hogy közvetlenül Istenben ismerik meg a dolgok lényegét.

 

A második hierarchia

A második hierarchia sajátossága a kormányzás; ide tartoznak az uralmak, az erők és a hatalmak.

 • Az uralmak a teendőket határozzák meg,
 • az erők a kivitelezésre vonatkozó megfelelő képességet kínálják fel,
 • a hatalmak pedig megmondják, hogyan lehet teljesíteni az előírt feladatot.

A harmadik hierarchiába tartozó szellemi lények feladata az isteni dolgok hírüladásában áll. Itt az első rendet a fejedelemségek képezik, akik megkezdik a cselekvést és irányítanak másokat. Maga a cselekvés az angyalok dolga, míg az arkangyalok a két előbbi rend között közbülső helyet foglalnak el.

 

Az angyalok és a csodák

Mielőtt rátérnénk az angyalok emberekkel kapcsolatos tevékenységére, érdemes röviden szólni arról, hogy az angyalok képesek-e csodákat művelni. Szent Tamás szerint a csoda az egész teremtett természet rendjén kívül jön létre, így csodát egyedül Isten tehet. Amit az angyal, lévén teremtett létező, vagy bármely más teremtett lény művel, a természet rendjén belül jön létre, legfeljebb szűkös emberi értelmünkkel nem ismerjük az adott jelenséget, így az számunkra csodaként jelenik meg, holott objektív értelemben nem az. 

Képesek-e az angyalok az embereket felvilágosítani?

Tamás természetesen vizsgálja az angyalok emberekre irányuló tevékenységét is. Elsőként arra a kérdésre keresi a választ, hogy az angyalok képesek-e az embereket felvilágosítani, vagyis milyen szerepük van abban, hogy megismerjük az isteni igazságokat. Ebben a folyamatban kétféleképpen működnek közre.

 • Egyrészt felerősítik a közvetlenül Istentől származó emberi értelmet,
 • másrészt az emberek számára az igazságot érzékelhető dolgokból vett hasonlatok segítségével világítják meg, mivel az ember az isteni igazságot nem képes tisztán felfogni, csak „szent fátylakkal takarva”.

Az angyalok tehát abban segítenek, hogy az isteni igazságok az ember elé legyenek terjesztve, és az értelem teszi lehetővé, hogy az ezen igazság felé törekvő akaratnak engedelmeskedjünk.

Az angyalok nemcsak értelmünkre, hanem akaratunkra is képesek hatni. Az emberi akaratot egyedül Isten képes hatékonyan változtatni, az ember és az angyal pedig csak tanácsadó módjára működhet közre ebben. Az akarat változhat az érzékekhez kötött törekvéssel (vágyóképesség és küzdőképesség) kapcsolatos szenvedélyek révén is. Az angyal képes ilyen szenvedélyt szítani, így hatást gyakorolhat az emberi akaratra, de nagyon fontos, hogy ez nem hoz magával szükségszerű változást, mivel az emberi akarat mindig szabad marad arra, hogy az úgymond kívülről felszított szenvedélybe beleegyezik-e vagy nem. A démonok ugyanerre a befolyásra képesek az emberrel kapcsolatban. Tehát az emberi akarat az ő késztetéseikkel szemben is mindig szabad marad.

Az angyalok az emberi érzékekre is képesek belülről és kívülről is befolyást gyakorolni, kívülről azáltal, hogy az emberi érzék elé állítanak valamilyen dolgot. Az érzékelésre számunkra különös módon is képesek hatni, mivel bár az egész teremtett természet rendjén kívül nem tevékenykedhetnek, de egy részleges természet rendjén kívül, vagyis számunkra nem érthető módon, igen.

Az angyalok külső szolgálattétele

A következőkben Szent Tamás az angyalok külső szolgálattételre való küldéséről ír. A küldés azt jelenti, hogy valami mástól ered, hogy ott kezdjen létezni, ahol korábban nem volt, vagy legalábbis másmilyen módon. Az angyalokat Isten küldi, tevékenységük Istentől származik, és Istenre, mint végső célra irányul. Szolgálatuk lényegét az adja, hogy Isten parancsait mintegy értelmes eszközként teljesítik.

Az angyalok elsődlegesen Istennek szolgálnak, másodlagosan pedig az embereknek. Isten boldog szemlélésében élnek, ugyanakkor külső tevékenységük – az emberekkel ellentétben – nem akadályozza tiszta szemlélődésüket, így nem is csökken boldogságuk.

Tamás szerint kétféle küldés van.

 1. A belső, amikor az egyik angyal felvilágosítja a másikat: ilyen értelemben Isten minden angyalt küld.
 2. A másik a külső, testi lényekkel kapcsolatos szolgálattételre való küldés. Ebben a tekintetben nincs minden angyal küldve, csak az öt, alsóbb rendhez tartozók, vagyis akiknek neve valamilyen utasítás végrehajtására utal.

Bár minden angyal közvetlenül látja az isteni lényeget, ilyen értelemben a külső szolgálattételre küldött angyalokról is elmondható, hogy Isten közelében vannak, de csak az első hierarchiához tartozó angyalok, tehát az ún. szeráfok, a kerubok és a trónusok képesek az isteni titkokat az isteni lényeg fényében felfogni: ők kapnak közvetlen felvilágosítást Istentől.
 
Ahhoz, hogy az ember helyesen tudjon cselekedni, két dolog szükséges:

 1. Egyrészt, hogy akarata a jóra irányuljon, amit Isten a kegyelem és a belénk öntött erények révén ad meg;
 2. másrészt pedig, hogy az értelem megtalálja a megfelelő eszközöket a jó megvalósítására.

Ezt Isten az angyalok közvetítése révén biztosítja. A természettörvény által az ember képes felismerni a jót, azonban sokszor téved is. Ugyanígy az akarat, bár képes a rossz elhárítására, de a lélek szenvedélyei meggyengíthetik az akaratot. Éppen ezért, mivel az ember eltérhet a jótól, szüksége van az angyalokra, akik a jóra indítják.

Az írás elolvasható itt.

 

Létrehozva 2020. május 22.