A liberarizmus bűn

Égető kérdések

Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen

Első spanyol kiadás 1884, Spanyolország
Első magyar kiadás: 1888, Esztergom
Angol nyelvű változat

A FORDÍTÓ ELŐSZAVA Az 1888. ÉVI ELSŐ MAGYAR KIADÁSHOZ

A „Magyar Sion”-nak folyó évi februári füzete hívta fel először a magyar közönség figyelmét e nevezetes s immár csaknem az egész művelt világon olvasott könyvre. Magát a fordítót is Dr. Kereszty Géza úrnak a nevezett folyóiratban közölt jeles és kellően tájékoztató ismertetése vitte arra a gondolatra, hogy e munkát hazai irodalmunkba átültesse.
Már régebben kinyilvánult az óhaj, hogy az annyira behízelgő hangzású liberalizmus szemkápráztató elveit a kérlelhetetlen igazság fóruma elé állítsuk, s hogy a külső máz csillogását, amely az emberiség nagy részét elvakította, a liberális elvek rendszeréről letöröljük, és azt, amit e máz takart és oly kábítóan szép színben feltüntetett, a maga természetes valóságában bemutassuk.
Hátha szédelgés játssza itt is a főszerepet, mint ma már majdnem minden téren; hátha a liberális rendszer hívei arra számítottak, hogy az emberek ma már nemigen szeretnek gondolkozni, s ekként bármit is el lehet velük hitetni, bármiért is lehet őket lelkesedésre ragadni, csak csillogó külalakba, csak fülcsiklandoztató szavakba öntsék azt; hátha e jeles férfiak egyes sokszor hangoztatott szavakat és kifejezéseket egészen más fogalmak megjelölésére használnak, mint amelyeket azok voltaképpen jelentenek.
Íme, itt a könyv, amely a liberalizmus szédelgését és erkölcstelenségét a maga rútságában bemutatja; íme, a könyv, amely a fogalmakat a szavaknak, a katolikusokat önmaguknak visszaadja; íme a könyv, amely a ma uralkodó eszmezavarban biztos irányadóul és útmutatóul szolgál annyival is inkább, mert mint az alább olvasható hivatalos leiratból láthatni, maga az Apostoli Szentszék is úgy nyilatkozik róla, hogy az igaz tant adja elő és alapos érvekkel védelmezi.
Mennyire időszerű e könyv, s mennyire égető ma a kérdés, amelyet tárgyal, bizonyítja Őszentségének, XIII. Leó Pápának „Libertás praestantissimum naturae bonum” kezdetű, éppen most kibocsátott apostoli körlevele, amelyben a Szentséges Atya a liberalizmust nemcsak a tudomány érveivel, hanem apostoli hatalmának tekintélyével is újból nyíltan és határozottan kárhoztatja.
Azáltal, hogy Sardá munkájával együtt Őszentségének ezen körlevelét is magyar fordításban közzétettem, előbbinek nagyobb jelentőséget kölcsönözni, utóbbit pedig ily módon is elterjeszteni akartam.

Esztergom, Sz. Péter és Pál apostolok nyolcadában.

Dr. Csápori Gyula

A könyv letölthető itt. (Word, 841 kb)

Létrehozva 2015. szeptember 28.