Bartimeus a vak

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” (Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg)

Történet vakoknak és látóknak

A feketét nem látjuk. Az iskolában úgy tanultuk, hogy a látás során a tárgyakról fény érkezik a szemünkbe. Ha nem érkezik ilyen fény, a tárgyat nem láthatjuk.

Azt is tanultuk, hogy a tárgyak nem vernek vissza általában minden féle fényt, a fehér (meg a tükör) veri csak vissza az összes színt, a többiek az ilyen-olyan színű fényt elnyelik. A fekete tárgyak mindenféle színt elnyelnek. Ha mindez így van, hogyan látjuk meg mégis a fekete tárgyakat?

A fekete tárgyakat nem a szemünkkel, hanem az agyunkkal „látjuk”. Eltakar valamit, ettől vesszük észre, hogy ott van. Nem csak a szemével lát az ember.

A jerikói Bartímeus meggyógyítása

Márk evangéliumának 10. fejezetéből

46 Amikor kiment Jerikóból tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak Bartímeus, Tímeus fia az útfélen ült és kéregetett. 47 Amint meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az, elkezdett kiáltozni: »Jézus, Dávid Fia! Könyörülj rajtam!«

48 Sokan leintették őt, hogy hallgasson. Ő azonban annál jobban kiáltozott: »Dávid Fia! Könyörülj rajtam!«

49 Jézus megállt és megparancsolta, hogy hívják őt eléje. Erre odahívták a vakot, ezekkel a szavakkal: »Bízzál! Kelj föl, hív téged!«

50 Mire az ledobta a felső ruháját, felugrott és odament hozzá.

51 Jézus megszólította és megkérdezte: »Mit akarsz, mit cselekedjek neked?« A vak azt felelte neki: »Mester! Hogy lássak!« 52 Jézus erre azt mondta neki: »Menj, a hited meggyógyított téged.« Erre azonnal látni kezdett, és követte őt az úton.

Mit érzékel a vak: mekkora a perspektívája?

Az embernek öt érzékszerv adatott. Ezektől származnak azok az információk a külvilágból, amelyekre szükségünk van. Hiányzik egy? Nagy dolog, az csak 20%! tényleg? Gondoljunk bele egy kicsit, milyen lehet egy vak ember világa. Mekkora ez a világ? Nagyon beszűkült, kicsiny lett. A szaglás és a hallás néhány méterre terjed, az ízlés és a tapintás még addig sem. Bartímeus nem volt mindig vak, ha vakon született lett volna, ezt Márk biztosan hangsúlyozta volna, hogy a csoda nagyságát még tovább fokozza (lásd Jn 9). Tudta tehát, hogy látásával együtt a világból mit veszített el.

Milyen életlehetőségei maradtak? Mit tudott volna dolgozni? Milyen foglalkozás maradt számára? Kétségbeejtő helyzet. Élhetne családja nyakán, bizonyára ezt szégyellte. Hát akkor már inkább a koldulás. Jerikó forgalmas város, sok ember jön és megy a városkapunál, hát kiült az útfélre, és kéregetett. Amit kapott, arra biztosan nem volt elég, hogy meggazdagodjon belőle, de a zsidóságban a koldus támogatása Mózes törvényében leírt kötelesség: „Nem fognak hiányozni a szegények lakásod földjén: azért parancsolom neked, hogy nyisd meg kezedet szűkölködő és szegény testvéred előtt, aki veled lakik azon a földön.” (MTörv 15,10) Megalázó és reménytelen helyzetben Bartímeus. Kilátás, változás lehetősége? Semmi.

A becsapható vak: Izsák

Aztán a vak ember másképpen is kiszolgáltatott. Izsák gazdag ember, de megöregedve elvesztette szeme világát. Másik négy érzékszerve ép. Ahogy ez lenni szokott, az egyik gyermek a papa kedvence, a másik gyermek a mamáé. Az öreg Izsák apai áldásban akarja részesíteni elsőszülött vadász fiát, ezért elküldi, hogy vadételt készítsen neki. Felesége kihallgatja, és Jákobot, a kedvencet Ézsaunak maszkírozza. Állatszőrt tesz a kezére és a nyakára, elkészíti az öreg Izsák kedvenc ételét, ráadja Ézsau ruháját. Az öreg gyanakszik: az étel túl hamar készült el, a hang Jákob hangja: megtapogatja. Lám szőrös. Az étel finom illata és íze, Ézsau ruhájának szaga megteszi a hatást: megáldja Jákobot Ézsau helyett. A csalás persze kiderül, de addigra már Jákob a birtokosa az elsőszülöttségnek is, meg az atyai áldásnak is. Csak egy érzékszerv hiányzott …

Milyen kiszolgáltatott szegény, öreg Izsák! Mennyire szégyellheti, hogy ilyen könnyen becsaphatták! Saját családja, akikben megbízott, akik hozzá a legközelebb álltak, azok vitték lépre. A szeretett felesége és a saját gyermeke.

Mit jelent a Biblia nyelvén az, hogy vak? Világosság és sötétség

A Szentírásban sokszor találkozunk azzal a szóval, hogy vak. Általában a fizikai látás hiányáról van szó, mint például Tóbit vagy a János evangélium vakon született embere, de nem csak így használják. Vaknak nevezi Jézus a zsidókat és a zsidók vezetőit, így mivel vak vezet világtalant, mindketten gödörbe esnek. A vaksághoz hozzá tartozik a sötétség. Főleg a késői újszövetségi iratokban a világosság és a sötétség ellentétpárjával jellemzik a szent szerzők a hívő és hitetlen embereket. Néz, de nem lát. Nézi, de nem látja.

Kié a világosság és kié a sötétség? Ki a sötétség fejedelme? Ki akarja becsapni az embert a sötétben? Kiket nevez a Biblia a világosság fiainak (angyalainak) és a sötétség fiainak (angyalainak)? „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát; akik a halál árnyékának országában laknak, azokra világosság ragyog” – ígéri a próféta a messiási időket jövendölve. És lám, itt a világosság, de övéi be nem fogadták.

Bartimeus története

Milyen ember ez a Bartimeus? Mint akkortájt minden zsidó, nyilván ő is járt szombatonként a zsinagógába. Járt? Valószínűleg elkísérték. Mint akkoriban minden zsidó, ő is várta a messiást, hiszen minden zsidó ezt várta. Várták a királyt, Dávid fiát, aki kiveri a megszálló rómaiakat, aki megalapítja az Isten Országát, aki a világ urává teszi a zsidóságot. Mindez Bartimeust nem érdekli. Az érdekli, hogy a messiási időben a vakok látni fognak. Ő pedig vak! Egyetlen esélye szeme gyógyulására a messiás.

Ül az út szélén és kéreget. Nagy tömeg jön ki Jerikóból, ahol sokan vannak, onnan több adományra számíthat. Kiabál, hogy adakozzanak. Rászólnak, hogy ez most nem aktuális, most egy csodarabbi megy az úton, azt kíséri a tömeg. „Ki az?” – kérdezhette. „Hát a Názáreti Jézus Dávid házából, aki nagy csodákat tesz. Odament tegnap este a fő-fő vámoshoz, és az ma reggel visszaadta a pénzt, amivel megkárosított! Ilyent még nem látott a világ!”

Mit ért ebből Bartimeus? Őt ugyan nem károsította meg az a Zakeus nevű fővámos, ugyan tőle mit lehetne elvámolni, de ha ez a Dávid fia, akkor visszaadhatja a szemem világát! Ordítani kezd, mint a vízbefúló: – „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Csitítják, hogy hallgasson, de ő csak üvölt, ahogy a torkán kifér. Itt az utolsó esély, hogy fogná be éppen most a száját. Jézus meghallja, odahívja. A tömeg, amelyik először a koldus ellen fordult, most hangulatot vált: – „Bátorság!” – mondják neki. Hát ki volt itt eddig bátor? Félre mindennel, ami akadályoz, ledobja a felső ruháját, rohanna, de ehhez még segítség kell. Odaviszik.

És megtörténik a csoda. És követte Jézust.

Jerikó nagy város volt. Ebben a nagy városban összesen két ember volt, aki látott. Zakeus, a bűnös vámos és Bartimeus a vak.

Vers a végére

ADD URAM, HOGY LÁSSAK!

Ha most elébem állnál Jézusom
hideg csöndjén az éjszakának,
s szólnál: – Mit akarsz, hogy tegyek veled?
felelnék: – Azt Uram, hogy lássak…
Ó tedd látóvá lelkemnek szemét,
egy szikrát küldjön csak lángóceánod,
hadd vegyem észre, hogy hajnal dereng,
s ez a föld is a te világod…

(Dömötör Ilona)

Nézel vagy látsz is?

Bizonyára sokan ismerik H. G. Wellsnek A vakok országa című hosszabb novelláját, csak az elejét mondom. Egy látó ember betéved a vakok országába, és mindjárt észreveszik. Megvizsgálják, valami abnormitást találnak nála. A homloka alatt van két furcsa dudor és ennek a furcsaságnak tulajdonítják, hogy olyan különöseket mond. Színekről beszél, miket lát. Mit jelent: látni? Ez képzelődik, súlyos beteg ez az ember. Ki kell operálni a két dudort a homloka alól, és akkor ő is normális lesz, mint a többiek. Aztán megindul a küzdelem. Ő harcol a két szeméért. Amazok meg harcolnak azért, hogy önmagukkal egyformává tegyék.

Imádkozzunk! Add Uram, hogy lássak. Add Uram a világosságot hozzá. Add Uram, hogy meglássam, amit meg kell látnom. Add Uram, hogy úgy lássak, ahogy Te akarod, hogy lássam. Add Uram örök világosságodat nekünk, amely Te magad vagy. (Cseri Kálmán)

Amen.


Az írás egy tihanyi lelkigyakorlaton hangzott el, szerzője Balthazár Zsolt. Köszönjük hogy engedélyezte a közreadást. A szerk.

Létrehozva 2020. május 6.