Az imádság hatalma

Az imádság hatalma

Isten az imádság ajándékával kimondhatatlanul nagy lehetőséget és kiváltságot adott az ember kezébe. Ő, a mindenható Isten egyértelmű ígéretei által kötelezte magát arra, hogy kéréseinknek megfelelően fog cselekedni velünk, amennyiben hittel és a Jézus nevében imádkozunk. „Imádkozzatok!” felhívásával az Úr egy megbízást adott számunkra, és egyúttal ígéretet is, amit Ő egészen biztosan beteljesít, ha bizalomteli hittel Őelé járulunk.

Igen: „Az imádság a legnagyobb dolgokat képes véghezvinni, mert Annak a kezét készteti cselekvésre, aki a világot mozgatja”. Az imádság egy páratlan lehetőség, mert általa emberek, ügyek, nehézségek, kapcsolatok átformáltatnak: az imádságnak végtelen ereje van.

Ezért tesz meg a sátán mindent, hogy imádságaink elé akadályokat görgessen. Jól tudja, hogy számára még akkor sem vagyunk veszélyesek, ha – akár Isten országáért is – sokat tevékenykedünk. De azt is tudja, hogy a birodalmába hatolunk és megfosztatik zsákmányától, ha sokat imádkozunk.

Ezt szemlélteti egy régi mester képe, aki egy mérleget festett: ennek egyik serpenyőjét öt ördög húzza lefelé. A másik serpenyőben egy imádkozó gyermek ül – és ez a serpenyő a nehezebb, és ez győzedelmeskedik. Ilyen erő van az imában, az Isten szerint való imádságban!

Vajon nem éppen akkor kellene leginkább imádkoznunk, amikor kevés az időnk, amikor a munkánk teljesen leköt minket – igen, hogy a sok tennivaló ne hajszoltságba, türelmetlenségbe és ingerültségbe űzzön bennünket? Csak az imádság óvhat meg és segíthet hozzá bennünket; hogy mivel Isten egyedül meggazdagító áldását kérjük munkánkra mégis mindent elvégezhessünk. „Mint ahogy a kaszafenés nem kidobott, nem elfecsérelt idő, úgy az imádság sem késleltet minket feladatunkban.” Mennyivel inkább tudnunk kell; hogy éppen ott van a legnagyobb szükségünk az imádságra, a „kaszafenésre”, ahol a lelkek örök üdvösségéről van szó!

Amennyire bensőséges; elmélyült az imaéletünk, olyan mértékben ragadhatjuk meg a Jézus győzelmét próbáink közepette, kísértéseink felett. Annyira lesz áldott és gyümölcsöző a szolgálatunk, annyira lesz gazdag majdan az aratásunk is.

A bűn hatalma mindig ott törik meg, ahol Jézus nevét hívjuk segítségül, ahol Őt, a sírjából győzedelmesen Feltámadottat magasztaljuk és dicsőítjük, aki az ellenséget eltiporta. Ha Istenhez imádkozunk, megtapasztalhatjuk az Ő, az örökkön örökké Élő közbelépését: hatalma erejével bajokat hárít el,
és nehézségeket old meg; szeretete vígasztal és gyógyít. Nem tudjuk Őt eléggé magasztalni, nincs senki más olyan, mint az Úr, a mi Istenünk, a mi Megváltónk, a mi Atyánkkal Megbékítőnk, a mi Üdvözítőnk, a mi Győztesünk, a mi Királyunk!

Bárcsak elkezdenénk magasztalni valódi lényét tükröző neveit – az Égnek és a Földnek visszhangzania kellene e legdrágább Úr neve végnélküli dicsőítését! De hogyan magasztalnánk Őt odafenn, ha ezt már idelenn nem kezdtük el megtenni?

Hiszen imádkozni annyit jelent; hogy a szent Isten, a Királyok Királya elé járulunk. De hogyan állhatnánk egy napon majd Őeléje, ha nem tisztíttattunk meg, ha nem nyertünk megigazulást, ha nem szentelődött meg az életünk – hogyan tudnánk itt lenn imádkozni úgy, hogy nem adtuk át Neki az akaratunkat? Mert csak akkor hallgat meg minket, ha az Ő akarata szerint kérünk valamit. Az imádkozó életre való elhívás tehát azt jelenti, hogy az életünknek Isten kezében nyitott könyvnek kell lennie, amely készségesen fogad Tőle minden kiigazítást és fenyítést, mindent, amivel formál és nevel bennünket.

Hogyne fordulnánk hát Isten világossága és igazsága felé, amely szabaddá tesz minket! A legnagyobb dologról van szó: Isten imádkozó életekké akar formálni bennünket úgy, hogy az Ő halálába belemeríttetvén, feltámadása erejében is részesíthessen bennünket, az Ő győzelme, diadala megtapasztalásában, dicsőségének szemlélésében. Az imádság által Isten nem csupán formálni akarja az életünket, nem csupán segítséget akar adni, hogy felismerjük elhívásunkat, életünk értelmét,- az imádság által gyümölcsözővé is akar tenni minket, áldásának hordozóivá, környezetünk, sokak számára.

Kiadja az Evangeliumi Mária Nővériség, Darmstadt

www.kanaan.org

Létrehozva 2021. április 10.