A Mai Ige című áhítatos füzet kritikája

Frissítve: az eredeti cikk időközben eltűnt az internet mélyén, de a cikket korábban publikáló blog tulajdonosának hála, megkaptam és letölthető a cikk végén. A szerk.

Számos alkalommal kaptam meg továbbított formában keresztény testvéreimtől a Mai Ige c. áhítatos füzet napi elmélkedéseit. Volt néhányszor, hogy úgy éreztem, fején találták a szöget, de valamiért sosem szerettem, volt valami, ami nem tetszett bennük.

Egyrészt gyakran olyan szerzőktől idéztek, akik nem éppen a Biblia tévedhetetlenségébe vetett hitükről ismeretesek, másrészt a napi tanácsok inkább voltak humanista filozófián, pszichológián és emberi bölcsességen alapulók, semmint Isten Igéjéből jövők. Úgyhogy nem szoktam rá a Mai Igére, megmaradtam az én jó kis Oswald Chambers könyvecském mellett, amelynek címe: Krisztus mindenek felett, és nagyon jó szívvel ajánlom is mindenkinek a Biblia olvasása után/mellé, napi útravalónak.

Egyik nagyon kedves testvérem azonban azzal örvendeztetett meg a minap, hogy felhívta a figyelmemet az alábbi írásra, amelyet most hálás szívvel utánközlök. A szerző, Solymos Dániel nagyon tisztán és világosan megfogalmazza, mi is a gond a Mai Igével. Kedves Olvasóim, fogadják szeretettel.


Mottó: „Vigyázzatok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés (filozófia) és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való.” (Kolossé 2:8)

Bevezetés

Ismeretessé vált a magyar vallásos nép, valamint az evangéliumi hívők köreiben is a Keresztyén Média UCB Hungary alapítvány által negyedévente kiadott áhítatos füzet, a Mai Ige. Ez a kiadvány magyar nyelvű napi elmélkedéseket tartalmaz, melyek eredetijét angol nyelven Bob Gass, de mellette Debby Gass és Ruth Gass Halliday írják. (Bob Gass munkásságának, és a Mai Igének rövid története a következő honlapon olvasható: http://maiige.hu/a_mai_ige_tortenete.)

Eleinte kevesekhez jutott el ez az írás, majd az évek során egyre inkább tudomást szereztek róla a különböző felekezetek, missziók. Közérthetősége és gyakorlatias magyarázatai miatt utat talált a betegágyakhoz, még a börtönökbe is, de különös célcsoportok lettek még a művelt vallásos emberek, vállalkozók, cégek vezetői, irodai munkát végzők, vagy a középiskolás és egyetemista fiatalok.

Mára a 2012. második negyedévi kiadvány szerint 88.000 magyar emberhez juthat el a Mai Ige. Az áhítatos füzet mellett egy ún. Győzelem sorozatot is megjelentet az Alapítvány, melyben Bob Gass-nek egy-egy témában összegyűjtött írásai találhatóak (pl. Győzelem a függőség felett, Győzelem a harag felett stb.).

Személyes tapasztalatom volt, hogy mikor eleinte kezembe adták ezt a füzetet, egy-egy jó igei meglátás mellett újra meg újra belebotlottam a Bibliától idegen gondolkodásmódba. Nem tudtam olvasni, idegen volt, és másoknak sem ajánlottam, bár nem tudtam konkrétabb érveket felhozni.

Miután az eltelt évek során egyre több gyülekezetben, misszióban találkoztam ezzel a kiadvánnyal, amit rendszeres olvasói az „egekig felmagasztaltak”, még inkább gyanússá vált számomra. Vajon ennyire nagy áldás fakad egy új áhítatos füzet nyomán? Vajon világos bibliai látás és tiszta tanításon alapuló gyakorlati útmutatás jellemezné? Kritikát igen keveset hallottam felőle, azt is csak néhány tételmondatban. Nekem az elég volt. 2

Azonban sok jóhiszemű hívő testvéremnek nem volt elég. Nem engedelmeskedtek, és nem fogadták meg a kegyelemből (és felelős szolgálatuk végzésének céljából) Istentől világosabb látást kapott elöljáróik figyelmeztető szavait. Pedig több, általam tisztelt és szeretett hívő testvérem, és Igével is szolgáló munkatársam kijelentette, hogy nem biblikus a Mai Ige füzet, és hogy nem ajánlja senkinek. Erre a hívő nép különböző csoportjai  nemtörődöm vállvonással, vagy heves ellenállással, és a füzet iránti makacs ragaszkodással válaszoltak. Ez nagyon elszomorított és féltő szeretettel elgondolkodtatott, hogy részletesebben utánajárjak a Mai Ige áhítatos füzet tanításának, hátterének. Végül az Úrtól kapott indításra, és a Tőle kapott világosság, rész szerint való ismeret által írtam meg ezt az írást.

Célom nem emberek befeketítése, nem irigy, értelmetlen kritizálás, támadás, hanem féltő szeretetből fakadó testvéri figyelmeztetés, de nem felülről! A testvéreim, felebarátaim mellé ülve, az Úr Jézus Krisztus kegyelmes munkájában bízva, szeretnék a következőkben rámutatni, miért veszélyes a Mai Ige áhítatos könyvet olvasni.

Hogyan fogalmazza meg célját a Mai Ige kiadója? 

A 2012. negyedik negyedévi füzetben az utolsó lap belső oldalán olvashatjuk a rövid, tömör összefoglalást:

„Célunk, hogy Isten aktuális üzenetével elérjük az embereket, és örökkévaló változást hozzunk az életükbe.”

Isten üzenete mindig aktuális, erről maga az Úr gondoskodik. Csakhogy eszközeinek, szolgáinak hűségesen, változtatás, hozzátétel vagy elvétel nélkül kell az Igét tovább adni. Ilyenkor az evangélium egyeseket megkeményít, s „halál illata lesz halálra” (2Kor 2:16), míg másoknak az üdvösségét jelenti – ezek az örökkévaló változások követik a Biblia evangéliumának tiszta hirdetését. Ehhez nem kell embernek erőlködnie, nem is szabad. De vajon a kitűzött cél megvalósul a Mai Ige esetében? Vajon valóban ez a cél vezérli a Mai Ige áhítatos gondolatainak íróját? Vajon ő maga tudja, hogy mi az Isten aktuális üzenete? Hisz annak erejében, Isten hatalmában?

Látni fogjuk, hogy a Mai Ige kiadvány nem a Biblia szerinti pontokra helyezi a hangsúlyt üzenetében. Emiatt semmiképpen sem tekinthető a Biblia üzenetét pontosan átadó csatornának, mert áthangszereli, hamis hangokkal és hangsúlyokkal látja el, torzítja azt. Belekever jó adag humanizmust, New Age-gondolatokat, humanista pszichológiát, ökumenikus gondolkodás-fertőzést, karizmatikus tévelygést és nagy csokor különféle tévtanítót.

Isten azonban az Ő dicsőségét másnak nem adja! „…akinél pedig az én Igém van, beszélje az én Igémet igazán/hűséggel! Mi köze van a polyvának a búzával? – azt mondja az Úr.” (Jeremiás 23:28)

Felhasznált Biblia-fordítások

Legelőször érdemes megfigyelnünk, hogy milyen Biblia-fordításokra támaszkodik Bob Gass. Feltűnő jelenség a modernkori tévtanítók (pl. Rick Warren, Bill Hybels stb.) körében, hogy szándékosan modern, pontatlan, helytelen (el)fordításokat használnak céljaik elérése érdekében.

Például a Példabeszédek könyvének egyes verseit bizonyos Biblia-fordítások menedzsment megfogalmazással tálalják, nem véletlenül. Bob Gass-nél is megfigyelhető, milyen sok fordítást használ, és nagyon gyakran tetten érhető, hogy az egyes magyarázataihoz miért éppen az adott fordítást választotta.

Többek között olyan hibás, téves fordításokat használ, mint az Amplified Bible, Contemporary English Version, New American Standard, New International Version, New King James Version, New Living Translation, The Living Bible és a New Age-fordítás The Message (pl. Gal 6:4-5 (2009. július 9.)

Mit mond a Mai Ige a megtérésről, az üdvösség útjáról?

Még a 2009. harmadik negyedévi füzetben az utolsó előtti oldalon A 4 legfontosabb igazság, amit tudnod kell! cím alatt négy pontban találjuk összefoglalva. Ha megnézzük, nem bontja ki a kifejezést, hogy mit jelent az, hogy „Isten szeret téged”. Arról beszél, hogy csodálatos terve van az ember életével. Az ember bűnösségéről nagyon gyenge tanítást kapunk, nemcsak itt, hanem általában a füzetekben. Az itt használt „elfordult Istentől és nem hallgatott rá” kifejezések nagyon gyengék. A hitetlenségről, törvényszegésről, lázadásról, sátánnak való hitelt adásról, teljesen romlott természetről szó sincs. A bűn következményéről, a halálról, a kárhozatról sincs szó, ahogyan általában a napi elmélkedésekben sem. Itt a bűn negatív következményeként az van megemlítve, hogy az ember „nem tapasztalhatja meg (Isten) szeretetét és életére vonatkozó tervét.”

A 3. pont említi Jézus Krisztust, de csupán annyit, hogy „Isten megoldása az ember bűnére”. Hogy hogyan megoldás, azt nem tudjuk meg. A megfeszített Krisztusról, a kereszt evangéliumáról, a helyettes áldozatról, a kiengesztelésről, a kiontott drága vérről nem olvasunk.De a megigazulásról sem. Jézus csupán eszközzé degradálódik az ember kezében. Így olvassuk, hogy Aki által „megismerheted és megtapasztalhatod Isten szeretetét és életedre vonatkozó tervét.” A 4. pontban röviden megemlítésre kerül a bűnbánat és Jézus Krisztusnak az élet Uraként való elfogadása, s végül egy „megtérő-imádság”, amely által a leírás szerint meg lehet ismerni Istent.

Hogy miért van az embernek szüksége Jézusra, arra a Mai Ige a 2010-es kiadványoktól kezdve még ezeknél is felvizezettebb evangéliummal válaszol, amit még rövidebben, három pontban összefoglalva a hátlapon, vagy az utolsó oldalakon olvashatunk: Három OK, amiért szükséged van Jézusra címmel.

Első ok„Mert kísért a múltad.” Itt azt olvassuk, hogy Jézus „képes visszamenni a múltban elkövetet bűneidhez, egészen megszabadulni azoktól, és egy teljesen új kezdetet adni neked!” Jézus Krisztus nem „időutazó”, Ő örökkévaló, és mint Isten Fia, az időn kívül/fölötte áll. De az idők végén megjelent időben és térben, emberi testben, és magára vette a világ bűnét, s a golgotai kereszten elszenvedte az azokért járó büntetést, Isten haragját. Isten jogos ítéletéről, haragjáról, mely alól megszabadít a Fiú, nem olvasunk. A megszabadulás mikéntjéről, a golgotai váltságáldozatról sem.

A második ok„Mert szükséged van egy barátra.” Jézus Megváltónkká adatott, nekünk Megváltóra van szükségünk elsősorban, nem barátra. Döbbenetes ebben a pontban azt olvasni, hogy Jézus a legjobbat hiszi az emberrel kapcsolatban. Ilyet sehol nem olvasunk a Bibliában! Humanista, emberközpontú az itt közölt felfogás (is).

A harmadik ok„Mert az Ő kezében van a jövő.”

Itt is végül egy imádság-példát találunk, melyben nem megfelelő a hangsúlyozás: nincs benne a méltó és jogos ítélet elismerése, csupán a múltban elkövetett bűnök miatti bűnbánatról van szó, nem a romlott természetről, lázadásról, hitetlenségről. Olyan, mintha az ember céljai érdekében eszközül használná fel Jézust, hogy a múlt zavaró hatása megszűnjék, a jövőre nézve se féljen, és örömteli céltudatos élete legyen itt a földön, ahol immár nyugodtan tervezhet. Szájjal kimondja, hogy legyen az Úr Jézus élete Ura, közben mégis végig az emberi cselekedetekről olvasunk az elmélkedésekben, a pszichológiai technikákról, emberek (leggyakrabban hitetlen emberek) gondolatairól, emberi (leggyakrabban hitetlen emberi) példákról, világias célokról, földi sikerekről, álmokról stb.

Jézus Krisztus megváltói műve porba tiportatik az emberi „tedd ezt-tedd azt gondolatok” által a Mai Ige hasábjain. Ráadásul Bob Gass még idéz is Phil Hines-től egy „humoros kitalált történetet Jézusról” (2009. szeptember 5.), melyben az Úr Jézus messiási csodái vannak szociális segítséggé degradálva, valamint Jézust egy humanista emberbarát hippiként mutatja be, amint leül egy ember mellé együtt sírni, amikor megtudja róla Jézus, hogy azért sír, mert lelkipásztor. És ezt Gass kommentár nélkül idézi. Én ezt nem találom humorosnak, hanem inkább szentségtelennek!

Az írás letölthető itt.

Létrehozva 2024. április 20.