Az ördög és az Eucharisztia (2)

Szülei különböző történeteket meséltek arról, hogy miként szállta meg az ördög a fiút és miként kínozta őt. Az egyik ilyen történet szerint azóta kínozta a gonosz lélek, mióta egyik nyáron egy hetet anyai nagybátyjánál töltött. Ez a nagybácsi gonosz lelkekkel és varázslókkal tartott kapcsolatot. A fiú szavai a|átámasztották a történetet. Mindent megtettem, hogy kézrátétellel imádkozzam érte, de ő nem engedte, hogy megérintsem.

Nagyon erőszakos volt. Hirtelen a Szentlélek arra indított, hogy hozzam oda Krisztus testét a palénán, mire a fiú megnyugodott és csendben maradt. Mindenki csodálkozására letérdelt.

Az egész tömeg olyan csendben volt, hogy egy gombostű leesését is hallani lehetett volna. Mindenki a fiú gyógyulásáért es szabadulásáért imádkozott. Odaadtam a Krisztus testét tartalmazó patenat a plébánosnak, kezemet a fiúra helyeztem es imádkoztam. hogy szabaduljon meg. Többször ellenkezett: „Nem nicgyck ki, nem megyek ki!” Ekkor parancsoltam a gonosz léieknek Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki valóságosan jelen van az Oltáriszentségben a kenyér és bor színe alatt, mire az ördög eltávozott, a fiú pedig egy ideig kómába esett.

Mindenki szentlelkes énekeket kezdett énekelni. Körülbelül fél óra rnúlva a fiú magához tért és kért, hogy gyóntassam meg. Szülei és minden ismerőse csodálkoztak, hiszen az elmúlt kilenc évben soha nem gyónt és nem áldozott. Soha nem vett részt a családi imádságon, igyekezett megzavarni azt. Nagyon jó gyónást végzett. es a feloldozás után rögtön odament szüleihez és bocsánatot kért tőlük. Nagyon megrendítő jelenet volt. Sokan könnyeztek. Aztán szentáldozáshoz járult, és a gonosz lélek soha többé nem támadta meg. Azóta sok adománnyal és karizmával megáldott karizmatikus vezető lett, imacsoportokat vezet és lelkigyakorlatokat szervez.

Jézus azért jött, hog\ a sálán műveit lerontsa (1Ján 3,8) az embereket Isten országába vezesse – „Kiragadott minket a sötétség hatalmából, áthelyezett minket szeretett Fiának országába. ” (Ko! 1.13) A sátán hazugságaival elrabolta az emberektől a Paradicsomot (Ter 3,4-5). Mikor az ember engedetlenségéért megbűnhődött. az irgalmas Isten megígérte, hogy el fog jönni a Megmentő, Jézus Krisztus, hogy a világot megváltsa és a sátán fejét széttiporja (Ter 3,15). Ez az ígéret akkor teljesült, amikor Jézus a Kálvária-hegyen meghalt. Mikor a sátán fejét széttiporta, a föld megrendült, a sziklák megrepedtek és három óráig sötétség borult a földre (Mt 27,51; Mk 15,33).

Ezzel vége lett a sátánnak és a sötétség országának! Tudjuk, hogy ma a sátán és a sötétség hatalmai Jézus és az Ő országa ellen munkálkodnak. „Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el .”(1Pét 5,8) Valahányszor a pap az oltáron felajánlja a Kálvária-hegy áldozatát, ahol Krisztus teste megtöretik és Krisztus vére kiontatik az emberiség megváltására, a sátán vereséget szenved, és a sötétség hatalmai eltűnnek.

Lelkigyakorlataimon sokszor látom a résztvevőkön annak jeleit, hogy az ördög kínozza őket. A szentmisén, átváltoztatás közben imádkozom értük, csendben rájuk tekintek és látom, ahogy megszabadulnak. Sok olyan házban miséztem már, ahol kísértetek járnak, hogy megszabadítsam a házat a gonosz lélekkel való kapcsolattól. Egyszer egy szerzetesközösség kísértetházat vásárolt Kerala állam Cochin nevű városában nagyon előnyös áron, de a nővérek nem tudtak nyugodtan élni benne.

Éjszakánként lánccsörgést hallottak, emberi sírást és kiáltást, néha pedig az egész házban iszonyú büdös lett. Gyakran találtak az ivóvízben és az ételben mindenféle szennyet és emberi ürüléket. A szobrok leestek, a szentképek szétszakadtak vagy befordultak a fal felé. A tabernákulumot kétszer vagy háromszor a földön találták. A helyi püspök eljött, misézett és imádkozott szabadulásért, de semmi sem változott. A nővérek úgy döntöttek, hogy eladják a házat, de senki sem akarta megvenni. Ekkor történt, hogy az egész szerzetesi közösségnek karizmatikus lelkigyakorlatot tartottam.

Amikor az elöljáró anya az egész történetet elmesélte, azt mondtam neki, hogy az összes rendi vezetővel és a helyi elöljárókkal együtt jöjjön el szentmisére ebbe a házba. A püspöktől különleges engedélyt kértem az ördögűzéshez. A miset azokért mondtam, akik a házat építették és a nővéreknek eladták, valamint azok őseiért.

A nővérek sokat meséltek arról, hogy a tulajdonosok kábítószeresek voltak és uzsorából éltek. Öngyilkosságok, gyilkosságok és abortuszok is voltak a családban. A mise első részében bűneik bocsánatáért könyörögtünk. Az elöljáró anya úgy döntött, hogy gregorián misét mondat az elhunyt családtagok lelkéért, és minden jelenlevőt megkért, hogy hét egymást követő szerdán böjtöljön.

Ekkor a Szentlélek indíttatására azt tanácsoltam nekik, hogy adják el a telek épülettel határos részét és a bevételt osszák szét a szegények között. Mikor Jézus testét és vérét felemeltem, több nővér azt látta, hogy Jézus testéből és véréből nagy fényesség árad, és az egész házat beborítja. Néhányan angyalokat és szenteket láttak, akik az egész házat betöltötték. Még az angyali énekeket is hallották!

Nem mondtam szabadító imát, és nem végeztem ördögűzést, mivel úgy gondoltam, hogy Krisztus halálával, melyet a misén ünnepeltünk, a ház megszabadult a sátán hatalmából. így is történt! Ma ez a kongregáció anyaháza. A jelöltek, a novíciák és a nővérek teljes békében élnek, a gonosz lelkek nem zaklatják őket. Mikor a helyi püspök hallott a történtekről, örökös ördögűzési engedélyt adott egyházmegyéje területére.

Sokan vannak, akiket lelki életükben gonosz lelkek kísértenek, zaklatnak és gyötörnek, például nagy kísértést éreznek arra, hogy szexuális bűnöket kövessenek el, kábítószert vagy alkoholt fogyasszanak, erőszakos cselekményekbe keveredjenek, embereket öljenek meg, az elutasítottság érzése és depresszió legyen úrrá rajtuk, mely öngyilkosságba kergeti őket stb. Olyan emberek is vannak, akiket a gonosz lélek arra kísért, hogy a főbűnöket kövessék el: kevélység, irigység, harag, restség, fösvénység, torkosság, bujaság. MINDEZEKRE A SZENT EUCHARISZTIÁBAN JELEN LEVŐ JÉZUS AZ ORVOSSÁG.

Ha valaki szentáldozásban részesül, akkor Jézus van benne, a sálán és a sötétség hatalmai pedig elhagyják. Ezért a Jézustól kapott hatalommal kiűzheti magából a Gonoszt és a sötétség hatalmait Jézus nevében – “A nevemben ördögöket űznek ki.” (Mk 16,17)

Ahhoz, hogy az ember önmagából kiűzze a Gonoszt, semmilyen engedélyre nincs szüksége senkitől, csak hinnie kell abban, aki benne van: „Ti Istentől vagytok, gyermekeim, azokat pedig legyőztétek, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki  a világban van.” (1Ján 4,4) A szentáldozás által Jézus él bennünk, aki győzött a sátán felett. Aki a világban van, az a sátán, aki Jézus művét lerombolja. Aki Jézusban van, afölött az ördögnek nincsen hatalma és azt nem érintheti. – „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy zuhant le az égből íme, hatalmat adtain nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, minden ellenséges hatalmon, és SEMMI SEM FOG ÁRTANI NEKTEK. ” (Lk 10,18-19) „Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentől született, nem vétkezik, mert az Istentől való születés megőrzi őt, a gonosz meg nem érinti ” (1Ján 5,18) Ezért a hiteles életet élő kereszténynek nem kell félnie az ördögtől, hiszen ő Jézus Krisztusban erős.

Lelki gyermekeimnek, akik úgy érzik, hogy gonosz lelkek kísértik, csábítják őket, azt szoktam tanácsolni, hogy szentáldozás után parancsoljanak a gonosz léleknek, hogy tűnjön el. Például áldozás után homlokunkat és mellkasunkat a keresztjeiével megjelölve ezt mondhatjuk: „Jézus nevében parancsolom neked, a harag (a bujaság, a torkosság, a kevélység) gonosz lelkének, aki bennem vagy, hogy hagyj el engem, és soha többé vissza ne térj, és soha többé ne zaklass!”

Ha valaki komolyan és hittel teszi ezt, azonnali megkönnyebbülésben és szabadulásban lehet része. Aztán persze dicsőítő és hálaadó imát, az önmegtagadás cselekedeteit és – szükség esetén – böjtöt is kell végezni. Én is ezt teszem, ha gonosz lelkek kísértenek és zaklatnak, és rögtön megszabadulok. Az Úr ezt ígérte: „És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28,20) Mikor szentáldozás közben velünk van, elmondhatjuk, hogy „nem én élek, hanem Krisztus él bennem. “

Ki az a sátán, aki ilyenkor ellenünk kiállhat? „Mit mondjunk tehát mindezek után? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ő, aki tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? Ki lenne vádlója Isten választottjainak? Talán Isten, aki a megigazulást adja? Ki lenne hát az, aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, mi több, fel is támadt, Isten jobbján van, és közben is jár értünk?” (Róm 8,31-34)

A Jelenések Könyvében azt olvassuk, hogy az emberiség vádlóját elűzik a Bárány trónjától, mert a Bárány vére és a tanúságtétel igéje által legyőzték (Jel 12,10-11). A szentmisén ugyanennek a Báránynak a vére ontatik ki nap mint nap.

Tudjuk, hogy a szentmise a parúzia előíze, az örök lakomáé, melyre Isten Báránya vár minket a mennyben. Isten előtti vádlónk, az ördög, minden misén letaszíttatik a Bárány vére árán, és végül ha majd feltámadunk, látni fogjuk, hogy a Bárány trónja előtt lesz a helyünk győztesként a szentekkel együtt.

(J. Manjackal: Megérintett és meggyógyított. Marana Tha Kiadó, 2013)

Létrehozva 2014. február 16.