Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül (13)

4. fejezet: Apróbb tanácsok

 1. Az étkezésekre pontosan jelenj meg. Fontos ok nélkül ne várakoztasd meg családodat!
 2. A legjobb asszonyra sem árt vigyázni fél szemmel. De arra, akinek nincs állandó elfoglaltsága, jobb két szemmel ügyelni.
 3. Feleségednek apró panaszait hallgasd meg nyugodtan.
 4. Ne dicsekedj feleséged előtt vagy az ő jelenlétében az ún. anyós-viccekkel. Ez tapintatlanság, amely erősen fáj az asszonynak.
 5. Soha ne fedd, korhold feleségedet, ne akard őt nevelni, javítani – gyermekeid előtt! Sőt előttük mindig tisztelettel és a legnagyobb elragadtatás hangján szólj anyjukról. A családodban is váljék valóra egyiptomi József álomképe: Az apa legyen a fénylő nap, az anya a szépen világító hold, a gyermekek az értékes, ragyogó csillagok!
 6. Természetes, hogy törekedned kell takarékos életbeosztásra és a szórakozások helyes értelmezésére. De viszont adj feleségednek necsak annyi pénzt, amennyi a háztartásra okvetlenül szükséges, hanem egyúttal annyit, amennyivel a saját jogos szükségleteit is fedezheti, nehogy kénytelen legyen fillérekért harcolni vagy titkos alapot szervezni.

5. fejezet: Amit a férj kerüljön

 1. Kerüld feleségeddel szemben folyton a logikára való utalást. A férfit sokszor bántja, bosszantja, haragosítja és idegesíti, hogy a felesége nem gondolkodik „logikusan”, nem tudja követni, megérteni, méltányolni és értékelni férje ésszerű gondolkodását. Pedig ilyenkor a férj rendszerint roppant igazságtalan. Éppoly igazságtalan, mintha azt követelné nejétől, hogy ennek is nőjön bajusza. Hiszen állandó és egyetemes lélektani igazság, hogy a férfi inkább az észnek, a logikának az embere, míg viszont a nőnél a nagyobb, élesebb észt pótolja a néha sokkal hasznosabb, gyakorlatibb, beváltabb megérzés, intuíció, szimat, ami meg a férjnél hiányzik.

Ezért már Tacitus említi Germania-jában, hogy a nőket néha prófétai meglátás jellemzi, miért is ajánlja a férfiaknak, hogy hallgassanak feleségeik tanácsára és megállapításaira.

Arany János, koszorús költőnk, egyszer erős vitába elegyedett a Tudományos Akadémiával egy nyelvi kérdésben. Ekkor mondotta, hogy „a tudós jobban tudja, a költő jobban érzi, mi az igaz.” A férfi is sokszor jobban tudja, de a nő még jobban, gyakran biztosabban megérzi, mi a helyes.

 1. Kerüld az „elvi” álláspontok törhetetlen és kivételeket nem ismerő követését, amikor jelentéktelen ügyekről van szó.
 2. Kerüld kisebb, jelentéktelen ügyekben a hajthatatlanságot, makacsságot és a bűnbak keresést. A makacsság és keményfejűség nem az okosak erénye.
 3. Ne akard erőszakkal, fenyegetéssel, gorombasággal és durvasággal az asszonyba fojtani a szót. Azért nő, hogy beszéljen; neki is van szája és joga a szóláshoz. A jó Isten azért adott a nőnek nagyobb és bővebb beszédképességet, hogy a folytonos beszéddel hamarabb taníthassa gyermekeit az „anyanyelvre”.
 4. Kerüld modorodban az elnyersesedést. Ne használj soha kemény, sértő, érces, rikácsoló szavakat, mint pl.: „akarom, megkövetelem, parancsolom”. Ne légy zsarnokias, gőgös házibasa! Feleséged nem háztartási alkalmazott és szolgád, hanem házastársad!
 5. Kerüld a hosszas és békét bontó erősebb vitatkozást. (Lásd Tower Vilmos: „Illemkódex” II. kiadás I. kötet 288–290. oldal.)
 6. Kerüld azt a fajta szemrehányást, hogy a feleségnek kötelessége a férj felderítése és hogy ő ezt veled szemben nem teszi. Tudnod kell, hogy az asszonyt is érheti számos bosszúság, neki is vannak jó és rossz hangulatai, amikor is illik, hogy te vigasztald és erősítsd őt és alkalmazkodjál hozzá.
 7. Kerülj két végletet. Az egyik: Ne képzeld el és kezeld a feleségedet, mint valami játékszert, élvezeti portékát, szórakoztató társat, dísztárgyat. És ne képzeld, hogy mellette élheted majd a magad egyéni életét, amelynek unalmas perceit a nő köteles kitölteni csevegéseivel, csókjaival, bájaival. Az ilyen életszemlélet csak romlott lelkű vagy beteges idegzetű kéjenc gondolatvilágába tartozhatik.

A másik véglet: Feleségedet szeresd, de ne légy szerelmed majma, bolondja, bohóca.

Bölcsen mondja Shaw Bernard: „A man ought to be able to be fond of his wife without making a fool of himself” (Candida). Magyarul: „A férfi kedvelje feleségét a nélkül, hogy magából bolondot csinálna.”

A nőnek nem is imponál az olyan férfi, aki akár betegesen felfokozott érzékiségből, akár túlzott szerelemből a nő rabszolgájává válik. A nő az ilyen férfit megveti, viszont az effajta férfi megnöveli a nő önzését és felülkerekedni óhajtó szándékát. „A házasság – mondotta Jean P. – hasonlítson a melegházhoz: ne legyen se nagyon hideg, se nagyon meleg, hogy a növények se meg ne fázzanak, se túl ne hajtsanak.”

 1. Ne turkálj a feltálalt ételekben, ha ezeket a feleséged nagy gonddal, szeretettel, kevés költséggel és takarékossággal főzte, sütötte.
 2. Ne panaszkodjál és nyögdicsélj folyton minden csekélység és kicsiség miatt.
 3. Százezerszeres tapasztalat, hogy a legtöbb házassági perpatvar, viszály, harag, elhidegülés, sőt elválás is apró, nevetségesen kis jelentőségű ügyekből fakad. A házasfelek egyetértése, békés együttélése és boldogsága gyakran apró dolgokon csúszik el. És ezt a körülményt csak akkor veszik észre, akkor döbbennek rá, amikor már késő.

A viszály egy-egy véletlenül, akaratlanul vagy megfontolatlanul kiejtett szóból, kiröppentett megjegyzésből, félreértett tréfából, pici hazugságból, kis nézeteltérésből, indulatos pillantásból vagy heves kézmozdulatból indul ki.

Elnagyolt csekélységek, huszadrangú félreértések, csacsiságok, mint a hajóóriásoknak kis nyílásába lopódzott vízcseppek, ha állandósulnak, elsüllyesztéssel fenyegethetik boldogsággal indult tíz-, húszéves házasságok szent bárkáit.

Egy napon a főváros legforgalmasabb részében teljesen megakadt a forgalom. Egész utcasorokat kellett felbontani. A munkások százait kellett mozgósítani. És az ok? Kis egér került be az egyik csőbe és ennek folyását elzárta.

Hány válóper vált volna feleslegessé, ha mindkét vagy legalább az egyik fél észbe kapott volna és kereste, kutatta volna a nézeteltérésnek nevetségesen csekély okát!

Azt se felejtsük el, hogy ahol ketten meg nem férnek, mindig kínálkozik hely – egy harmadik számára! És akik nem egymásban keresik a boldogságot, egymás mellett szokták azt keresni.

A házassággal nem szabad játszani és játszadozni!

 1. Ne tartsd feleségedet kiskorúnak, ne is kezeld őt mint ilyent.
 2. Ne emlegess különbséget a saját feleséged és más nők között. Ahogy édesanyánkat nem hasonlítjuk össze más anyával, a feleséget se állítsuk más feleség mércéje mellé. Tapintatos férj férfiakkal sem helyezi ellentétbe feleségét, utóbbinak rovására. Pl. mondván, hogy a nők jobban járatják a szájukat, többet szapulják egymást, mint a férfiak. Az igazság az, hogy a férfiak talán kevesebbet, de gonoszabbul fecsegnek, mint a nők. Egyik sem jobb a Deákné vásznánál!
 3. Ne intsd le feleségedet mások előtt politikai, tudományos vagy más irányú tájékozatlansága miatt. Még jóismerősök és rokonok előtt sem. Ez illetlenség, tapintatlanság és szeretetlenség.

Még kevésbé illik feleséged való vagy vélt rossz tulajdonságait kiteregetni mások előtt.

 1. A gyermek is gyakran ad okot nézeteltérésekre.

A gyermekeik nevelésében vedd ki a magad részét és ne hagyd őket egészen anyjukra.

Ne tégy gyermekeid között különbséget. Ez nagyon fáj az anyai szívnek.

Gyermekeid előtt – mint inár fentebb is említettük – mindig a legnagyobb tisztelet és elragadtatás hangján szólj anyjukról.

Gyermeked előtt sohase intsd le vagy korhold feleségedet.

Ne légy féltékeny gyermekeid édesanyjára, ha őt jobban szeretik, mint téged vagy nagyobb bizalommal vannak iránta. „A gyümölcs is közelebb függ össze az ággal, amely azt hordja, mint a törzzsel, amelyen termett.” Meg azután az édesanya iránt érzett szeretet ugyan gyengédebb, lágyabb, mutatósabb és külsőségesebb, de az apa iránti viszont komolyabb, lenyűgözőbb, mélyebb és tisztelettel teljesebb. A gyermekek anyjukat inkább szívükkel, apjukat eszükkel szeretik, de – szeretik!

 1. Ügyelj arra, hogy ne sértsd meg feleséged hiúságát. Még kevésbé éreztesd vele szóval vagy tettel, hogy személye nem tetszik neked. A feleségnek szüksége van arra a meggyőződésre vagy legalábbis arra az illúzióra, hogy tetszik a férjének. Akárhány nő nem is tudja már szeretni azt a férjet, akiről feltételezi, hogy nem tetszik neki.
 2. Ne adj okot vagy alkalmat feleségednek a féltékenységre. Ne bámulj vagy magasztalj más nőt feleséged előtt.

Ne forgolódjál sokat más nők társaságában. Ne udvarolj nekik.

Feleséged soha ne sejtse, hogy más nő jobban tetszik neked, mint ő. Ne mutass feltűnő érdeklődést feleséged kíséretéhen más nők iránt! Ne emlegess feleségednek egyáltalában nem is élő, ún. „mintafeleségeket”.

 1. Viszont te se légy féltékeny feleségedre. Ezzel épp az ellenkezőjét éred el, sőt el is vadíthatod őt magadtól.

Az is méreg, ha a férj lépten-nyomon árnyékul követi a feleségét s pihenést nem tart a gyengédségben. „Szép – mondja Jókai – az a muzsikáló óra: de nem, hogyha egyre-másra muzsikál!” (Lélekidomár, II. kötet.)

Ne is akarj gyanús kíváncsisággal kutatni és tapogatódzni feleséged titkaiban! Ne kutasd feleséged múltját. Ezzel nemcsak megkínoznád őt, hanem hazugságra szoktatnád, magadban pedig könnyen felébreszthetnéd a féltékenység ördögét.

 1. Ne kívánd, hogy feleséged azonnal megkedvelje rokonaidat, barátaidat és jóismerőseidet. Ez időre szorul és idővel magától megjön. Rajtad függ, hogy feleséged is megkedvelje őket.

Viszont te se mondj soha rosszat vagy kedvezőtlent feleséged rokonairól és jóbarátnőiről.

 1. Hűtlenséget még gondolatban se engedj ébreszteni magadban!

Kerüld a veszélyes alkalmakat!

 1. Családi otthonodtól tartsd távol a túlságos gyakori látogatókat, még ha ezek jóbarátaid, sőt rokonaid is vagy feleséged női rokonai, illetve jóbarátnői, de leginkább tartsd távol a kotnyeles, hamis nőket.

A nagyon gyakori látogatók, legyenek férfiak vagy nők, mindkét fél számára erős, elszánt veszélyt jelenthetnek!

Rég ismert veszélyt jelenthet feleségedre a gyakran megjelenő „házibarát”. Feleségednek könnyen megtetszik eleinte csupán maga a látogatás nyújtotta szórakozás. Majd kellemesnek érzi a vendég jelenlétét. Megszokja, szinte hiányzik a távolléte. A házibarát meg viszont hamar a feleséged varázsának hatása alá kerülhet. A következmény, hogy mindkét félben felébred az erősebb figyelem és érdeklődés egymás iránt. Ez viszont felizgatja a képzeletet, megzavarja a lelket, mindkét fél elveszíti szíve szabadságát, lelke nyugalmát, indulatainak higgadtságát, foglyul esnek a kellemes és csábító érzéseknek és egy-kettőre megtörténhetik a hűtlenség. Először csak félős, szégyenlős gondolatban és vágyó érzületben, majd kölcsönös szavakban, kedveskedésekben, sugdolódzásokban, titkos találkákon, hazugságokban és mindez gyógyíthatatlan álomba ringatja őket – a szakadék szélére vagy az örvénybe.

 1. Anyagi tekintetben kerüld a két végletet. Az egyik: Ne légy zsugori, fösvény, ok nélkül garasoskodó, pénzzsarnok, A másik véglet: Ne akarj a takaródon túl nyújtózkodni, jövedelmeden túl költekezni, nagyzolni, a vendéglátást túlzásba vinni. Éljetek egyszerűen, természetesen, szerényen, józanul, takarékosan, előre mérlegelve és számolgatva a lehetőségeket!

(folyt.)

Létrehozva 2024. április 17.