Keresztúti ájtatosság jó papokért

Keresztúti ájtatosság jó papokért

Lisieux-i Szent Teréz imája

Jézus, örök főpap! Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, melyeket szent véred pirosít. Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít. Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ mételyétől. A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add nekik a lelkeket átváltoztató erőt is. Áldd meg munkájukat bő terméssel és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját. Amen.

Előkészületi ima

(Imaszándék fölkeltése!)​

Irgalmas Istenünk! Mély bánattal és a Fájdalmas Szűzanyával egyesülve felajánlom neked ezt az elmélkedést Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról, engesztelésül a magam és az egész világ bűneiért. Különösképpen azért ajánlom fel neked, hogy sok jó papot, és működésükre bőséges áldást kérjek. El akarom nyerni mindazokat a búcsúkat, amelyeket Anyaszentegyházunk a keresztút elvégzéséért fölkínál. Istenem, segíts, hogy ezt az ájtatosságot jól végezzem. Amen

​​​1. állomás: Jézust halálra ítélik

Mennyei Atyánk! Nézd, szeretett Fiadat a mi bűneink miatt gyalázatos kereszthalálra ítélik! Légy irgalmas hozzánk, bocsásd meg bűneinket!
Isteni Üdvözítőnk! Szeretetedért, mellyel a halálbüntetést magadra vállaltad, áldd meg azokat a papokat, akiknek szent hitükért elítélés és üldözés az osztályrészük. Adj nekik erőt és kitartást a szenvedésben. Szabadítsd ki őket szorongatott helyzetükből, ha ez a te nagyobb dicsőségedre szolgál.
Szentlélek Úristen, az erősség és a hallgatás Lelke! Jézus némasága miatt, amelyet ennél az állomás: nál gyakorolt, add meg minden papnak az elmélyülés és a hallgatás lelkületét, hogy akadály nélkül tudj működni lelkükben.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, sok szent papot! Amen.

2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

Mennyei Atyánk! Nézd, szeretett Fiad bűneinkért tárt karokkal átöleli a keresztet. Légy irgalmas mindazokhoz a papokhoz, akiknek vállára nagy felelősség keresztje nehezül.
Isteni Megváltónk! Fölfoghatatlan szeretetedért, amellyel a nehéz keresztet magadra vetted, áldj meg minden papot és adj nekik kegyelmet, hogy minden belső és külső keresztet bátorsággal és odaadással viseljenek.
Szentlélek Úristen, az erő és bátorság Lelke! Jézus szeretetéért, melyet a kereszt elfogadásával ennél az állomás: nál gyakorolt, add meg minden papnak a kereszt nagy szeretetét, a szenvedés elfogadását, hogy isteni kegyelmed által minden tevékenységük gyümölcsöző legyen.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, sok szent papot Amen.

3. állomás: Jézus először esik el a kereszttel

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, először roskad le a kereszt súlya alatt. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akik pályájuk kezdetén állnak. Ne engedd őket elcsüggedni a hivatásuk gyakorlása során felmerülő nehézségek miatt.
Isteni Megváltónk! Ezen első fájdalmas elesésedért áldd meg minden pap és hitoktató munkáját, különösen az ifjúságért fáradozókét.
Szentlélek Úristen, a buzgóság Lelke! Ébressz buzgóságot bennük a halhatatlan lelkek szeretete iránti, főleg a gyermekek lelke iránt. Nagy felelősségükhöz adj nekik türelmet.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, sok szent papot Amen.

4. állomás: Jézus édesanyjával találkozik

Mennyei Atyánk! Nézd a fájdalomtól összetört, általad oly nagyon szeretett, mindkét szívet. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akiknek üldözéseket és rágalmakat kell szenvedniük. Irgalmadba ajánljuk a Szentatyát, a bíborosokat, érsekeket, püspököket és az egész papságot.
Isteni Megváltónk! Szeretetedért, amelyek Édesanyáddal találkoztál, légy a szegény, félreértett papoknak vigasza és ereje lelki gyötrelmükben.
Szentlélek Úristen, az igazságosság Lelke! Szolgáltass igazságot minden megvetett, kigúnyolt, üldözött és megrágalmazott papnak. Bírd hallgatásra ellenségeiket!
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, sok szent papot Amen.

5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, erejében megfogyatkozva Cirenei Simon segítségére szorul. Tekints irgalommal a Szentatyára, kit az egész kereszténységért oly nagy felelősség terhel.
Isteni Megváltónk! Szeretetedért, amellyel még a kényszerű szolgálatot is elfogadtad és megháláltad, áldd meg Szentatyánkat és tartsd meg őt nekünk sokáig jólétben, az egész anyaszentegyház javára.
Szentlélek Úristen, a bölcsesség Lelke! Vezesd egyházunkat Krisztus helytartója által, hogy dicsőségben és győztesen kerüljön ki az élet viharaiból.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, sok szent papot Amen.

6. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadnak vértől, sebektől, ütésektől eltorzított arcát. Légy irgalmas a papokhoz, akik botlásaikkal és súlyos tévelygésükkel képmásodat kitépték a lelkükből.
Isteni Megváltónk! Szeretetedért, amellyel Veronika szolgálatát oly nagylelkűen jutalmaztad, irgalmazz azoknak a papoknak, akik lanyhák és magasztos hivatásukhoz való hűtlenségük miatt nagy veszélyben vannak.
Szentlélek Úristen, a világosság Lelke! Világosítsd meg a tévelygő papokat, hogy bűnbánat és engesztelés által ismét jó útra térjenek.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, sok szent papot. Amen.

7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, másodszor roskad le a kereszt alatt. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akik belső erőtlenséggel és kételyekkel küzdenek.
Isteni Megváltónk! Szereteted által, amellyel másodszor is fölemelkedtél az esésből, hogy folytasd halálba vezető utadat, adj minden csüggedt, összetört lelkű papnak kegyelmet, hogy bizalommal újra fölkeljenek és isteni akaratod útját járják. Adj nekik erőt az áldozatkészséghez.
Szentlélek Úristen, a határozottságnak Lelke! Erősítsd meg papjaidat, emeld fel őket elesettségükből, csüggedésükből.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, sok szent papot. Amen.

8. állomás: Jézus szól a síró asszonyokhoz

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, amint szenvedése ellenére is a síró asszonyokat vigasztalja. Légy irgalmas minden lelki gondozóhoz és paphoz, akiknek ma oly sokszor nehéz a sorsuk.
Isteni Megváltónk! Szereteted által, amellyel az asszonyokat vigasztaltad, adj a papok szívébe mély megértést, együttérzést és segítő szeretetet azok iránt, akiket kételyek és súlyos lelki szenvedések kínoznak.
Szentlélek Úristen, a vigasztalás Lelke! Add kegyelmedet papjainknak, hogy megtalálják az elveszettet, megerősítsék a gyengét és esendőt. Add, hogy papjaink szüntelen szeretetedben éljenek, hogy mindenki számára vigasztalók és segítők legyenek.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, nálunk és a missziókban. Igen, Anyánk, sok szent papot! Amen.

9. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiad harmadszor esik a földre. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akik börtönökben, fogyatékos, hitetlen és erkölcstelen emberek között folytatnak lelkipásztori munkát.
Isteni megváltónk! Harmadik, fájdalmas esésed által adj ezeknek a papoknak okosságot, szeretetet és türelmet a rájuk bízottakhoz. Add nekik kegyelmedet, hogy jó pásztorként az elveszett bárányokat visszavezessék hozzád, aki azt akarod, hogy mindenki üdvözüljön.
Szentlélek Úristen, a jóság Lelke! Áraszd papjainkba jóságodnak és irgalmasságodnak sugarát, hogy a mind mélyebbre süllyedő emberiség megmentéséért munkálkodjanak.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esd számunkra sok jó, buzgólelkű papot, akik a pogányságba zuhanástól megóvják népedet. Igen, Anyánk, sok szent papot! Amen.

10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, örök szépségét. Meggyötörve fosztják meg ruháitól. Légy irgalmas azokhoz a szegény, sajnálatra méltó papokhoz, akik elhagyták szent hivatásukat és papi eszményüket eldobták maguktól.
Isteni Megváltónk! Szörnyű kínjaid által, melyeket ennél az állomás: nál eltűrtél, gyakorolj irgalmat azokkal szemben, akik a papság magaslatából lezuhantak, hittagadásukkal és bűnös életmódjukkal Anyaszentegyházunknak keserű gondokat okoztak.
Szentlélek Úristen, a ragyogó tisztaság Lelke! Rombolj le a papi lelkekben mindent, ami ellentétes a te szentségeddel. Segítsd a veszélyben forgó papokat és vezesd vissza őket a szakadék széléről.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, sok szent papot. Amen.

11. állomás: Jézust a keresztre szegezik

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat a keresztre szegezve. Szent vére és sebei miatt légy irgalmas minden emberhez, különösen azokhoz a papokhoz, akiket a hármas szerzetesi fogadalom kötelez.
Isteni Megváltónk! Keresztre feszítésed és elvetésed érdemeiért feszítsd a szerzeteseket fogadalmuk által szereteted keresztjére. Erősítsd a lanyhákat – világi és szerzetes papokat egyaránt -, adj nekik új buzgóságot és tökéletességre való törekvést.
Szentlélek Úristen, az állhatatosság Lelke! Adj minden papnak buzgóságot és törődést saját halhatatlan lelkével. Szenteld meg őket, hogy tökéletességre törekedve és példaadóan éljenek a világban.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Esdj számunkra sok jó, buzgólelkű papot, sok szent papot. Amen.

12. állomás: Jézus meghal a kereszten

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, bűneink miatt vérzik el a kereszten. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akik ma haláltusájukat vívják.
Isteni Megváltónk! Te szeretetből haltál meg értünk a kereszten. Könyörülj a haldokló papok lelkein. Légy megváltó Jézusuk, irgalmas Üdvözítőjük. Óvd meg papjaidat a hirtelen és felkészületlen haláltól.
Szentlélek Úristen, az irgalmasság Lelke! Állj a haldokló papok mellett, űzd el halálos ágyuktól mennyei fényeddel a sötétség szellemét.
Szűz Mária, papok jóságos Anyja! Állj papjaink mellett, amikor elérkezik utolsó, legnehezebb órájuk. Esdd ki minden papnak a jó halál kegyelmét. Amen

13. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, holtan, fájdalmas Anyja ölébe fektetve. A fájdalmas Anya szenvedése által adj kegyelmet minden papnak, különösen az igehirdetőknek és a gyóntatóknak, hogy a legkeményebb bűnös szíveket megmozgassák, igaz bűnbánatra indítsák és vezeklésre késztessék.
Isteni Megváltónk! Nézd a fájdalomtól meggyötört, legszeretőbb Édesanyádat. A szenvedés összetöri lelkét, midőn holttested fölé hajol. Ébressz a papok szívében igazi, mély, bensőséges szeretetet irántad, hogy működésük áldásos legyen.
Szentlélek Úristen, az ismeret Lelke! Add meg minden papnak a kegyelmet, hogy felismerjék a szenvedés értékét, adj nekik türelmet és nyugalmat megpróbáltatásaikban.
Fájdalmas Szűzanya! Légy a szenvedő papok oltalma és vigasztalója. Jó Anyánk, esdj ki számunkra sok szent papot. Amen.

14. állomás: Jézus testét sírba helyezik

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, amint a sírban pihen. Elvégezte tőled kapott feladatát. Tökéletes áldozattá lett az emberiségért, különösen a papokért és az életüket neked szenteltekért.
Isteni Megváltónk! Befejezted életművedet. Fejezd be irgalmasságod művét is a szegény, elhagyatott papi lelkekben, akik a tisztítótűzben szenvednek, megtisztulásukra várnak és epednek a vágytól, hogy szemtől szembe láthassanak téged. Rövidítsd meg szenvedésüket és vezesd őket hazádba, különösen a legelhagyatottabb papi lelkeket.
Szentlélek Úristen, az öröm Lelke! Vezesd a fölszentelteket és megáldottakat mennyei Atyánk birodalmába, az örök világosság honába, az örök atyai házba.
Szűz Mária, papok jóságos anyja! Esdd ki a szabadulást azoknak a papoknak, akik leggyötrőbben szenvednek a tisztítótűzben. Vidd haza őket anyai szívedhez. Amen.

Záró ima

Urunk, Jézus Krisztus! Végigjártuk szenvedésednek és vérontásodnak állomás: ait. Megaláztad magad, hogy bűneinktől megtisztíts és megszentelj minket, mint mennyei Atyád gyermekeit. Köszönjük ezt és kérjük kegyelmedet, hogy hozzád hasonlóan készek legyünk életünket, vérünket áldozni, ha az dicsőségedre és az emberiség megmentésére szolgál. Segíts, hogy jó- és balsorsban egyaránt megváltásunk árát fontolgassuk és megháláljuk, ezáltal viszonozzuk szeretetedet.
Mennyei Atyánk! Fölajánljuk neked Jézus Krisztus drága vérét. Mossa le bűneinket, hozzon a megholtaknak megváltást és tartsa meg egyházát szeretetben és egységben.
Szűz Mária, jóságos anyánk! Esdj ki számunkra sok szent papot! Amen

Imádkozzunk a Szentatya szándékára:

Miatyánk…. Üdvözlégy… Dicsőség…

Forrás: AndroKat applikáció

Létrehozva 2024. június 6.