A Fájdalmas Szűzanya Szent Gábrielje

Szent Gábriel

A szent keresztről nevezett Magdolna (1868-1919) misztikus látomásaiból

A Szentlélek különleges küldötte. Előjogai egy sorba helyezik Szent Mihállyal. A Szentlélek fiainak, a papoknak és mindazoknak angyala, akik a Szentlelket bensőségesen tisztelik vagy legalább vágyódnak arra, hogy jól szolgálhassanak Neki. Ő a vágyakozó ima patrónusa. A papoknak egy napon sem szabadna elmulasztaniuk, hogy segítségül hívják, elsősorban az igehirdetés előtt.

Tiszteljék őt azok is, akiket súlyos lelki és testi szenvedés gyötör! Az Istenanya iránti bensőséges szeretetért könyörög számunkra. Azoknak a lelkeknek, akik őt gyakran köszöntik, visszaköszön haláluk óráján és elvezeti őket Királynőjéhez. Szent Gábriel szépsége kedvesebb, közvetlenebb, szívhezszólóbb, nem olyan legyűgöző, mint szent Mihály fenségessége.

Egy alkalommal feszületem előtt térdeltem, amelyen nem láttam Krisztust, és Szűz Mária átadottságát és rettenetes fájdalmát szemléltem. Keservesen sirattam a Szűzanya szenvedését, amikor csodálatos illatot éreztem. Világos lett szobámban és Szent Gábrielt pillantottam meg, aki nagy örömmel szólt: „Köszöntelek téged és szent könnyeidet!” Becsuktam szememet, mert elkápráztatott az „Úr angyalának” ragyogása. Amikor újból feltekintettem, Jézus szeplőtelen Édesanyját láttam magam előtt végtelen jóságában…

Szent Gábriel újból felém fordult és így szólt: „Együtt szenvedsz Szűz Máriával, de örvendezz is vele együtt! Még sohasem mondtad el a rózsafüzért az ő hét örömének tiszteletére. Tedd meg! Ez a rózsafüzér sok örömet szerez a mennyei Királynőnek. Vegyenek részt benne lelki barátaid is! Köszöntsd őket Jézus nevében és mondd meg nekik, hogy Királynőm nagyon szereti és mindenkor segíti őket, mert terjesztik tanításomat és az angyalok tanítását, és hogy ez leírhatatlan örömet jelent az angyalok Királynőjének…”

A harangszónál köszöntsük Szent Gábrielt is! Mily örömére lehetett, amikor Máriától meghallotta a választ: „Íme az Úr szolgálóleánya!” – és mily mélyen meghajolhatott, amikor az Ige testté lett! Szent Gábriel Jézus szent emberségének is őrangyala. Ő volt az első, aki a pásztoroknak Jézus születését hírül adta, és ő őrködött a Szent Család felett egyiptomi menekülésük alatt. Az Olajfák hegyén ő erősítette meg az Üdvözítőt, a negyedik stációnál ő támogatta a Szűzanyát és Jézus kereszthalálánál ő volt Jézus mellett. Ő a feltámadás és a mennybemenetel angyala.

Aki Szent Gábrielt tiszteli, az erőt és vigasztalást kap halálában, mert ez az angyal volt jelen az Úr halálánál.

(forrás: Tengernek Csillaga, 1998/2. szám)

Létrehozva 2024. április 19.